Rašome teisines pretenzijas

Profesionaliai rašome teisines pretenzijas. Išnagrinėjame galimybes ir patariame NEMOKAMAI dėl tikslingumo ginti savo teises Pretenzijos teikimo forma.

Tel. Nr. 865422181, el. Paštas: radiolex@finaura.lt

Teisinės pretenzijos  KAINA:

Minimali kaina – 40Eur

Vidutinė kaina 65-100Eur

Popiliariausių užsakymų kaina: 100 – 150Eur arba 50Eur plius suma nuo rezultato

Galima tartis dėl apmokėjimo pagal rezultatą.

Iki galo ir laiku įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai yra tikėtinas visų sutartinių santykių rezultatas,  tačiau dėl įvairių aplinkybių lūkesčiai ne visuomet būna patenkinami. Tokiu atveju sutarties šalys gali siekti apginti savo interesus teisme arba neteismine tvarka. Gera pretenzija – padeda išvengti teisminių ginčų.

Teisinė pretenzija. SVARBU: Pretenzija pagal šabloną. Iš karto atrodo nerimtai. Jūs manot šablonas iš interneto išgąsdins skolininką? Abejoju. Svarbiausia teisiniai argumentai ir teisingai išdėstytos faktinės aplinkybės. T.y.: smūginė dozė, kaip medikai pasakytų. Štai ko reikia, jeigu norite negaišti laiko teismuose ir nešvaistyti pinigų. Praktika rodo, kad tikrai ne visi moka dėstyti sklandžiai, o juolab teisiškai nepriekaištingai savo mintis.

 

Profesionaliai rašome argumentuotas ir stiprias teisines pretenzijas

radiolex@finaura.lt, tel. numeris.: 37065422181, +37064444881

 
Teoriniai teisinės pretenzijos rengimo aspektai. Ikiteisminio ginčų sureguliavimo atvejais tampa aktuali tokia sąvoka kaip pretenzija. Jos turinys ir esmė tiesiogiai priklauso nuo neįvykdytų ar netinkamai įvykdytų įsipareigojimų pobūdžio.

Teisinės pretenzijos tikslas. Poveikis skolininkai. Rezultatas.


Pretenzija yra vienas iš būdų išspręsti ginčijamą klausimą nesikreipiant į teismą bei turint minimalių laiko ir pinigų sąnaudų. Nenorime girtis, bet mūsų pretenzijos tikrai veiksmingos. Žmonės net negalvoja, kad jų problemai spręsti parinksime tokias įžvalgas ir jas pagrįsime įstatymiškai bei priversime skolininką reaguoti.
Teisminis procesas visada vyksta ilgiau ir kainuoja brangiau, kadangi tokiu atveju byloje atsakovas be ieškovo reikalaujamų pinigų sumoka dar ir teismo išlaidas.

Iš esmės kompetentingai ir įtikinamai parengta pretenzija, kurioje nurodomi galiojantys teisės aktai, dažniausiai patenkinama. Mes vadovaujamės ir teismų praktika bei profesionaliomis įžvalgomis, kas nuginkluoja skolininką ir verčia reaguoti, atlyginti nuostolius ar padengti skolą.

Teisinės pretenzijos turinys.

Patarimai, kaip rašyti pretenziją, kuri atitiks minimalius reikalavimus, be teisinių įžvalgų.
Teikdami ikiteisminę pretenziją, nurodykite žemiau išvardintus duomenis:

• informaciją apie asmenį, kuris neįvykdė įsipareigojimų, dėl kurio kaltės ši pretenzija buvo pateikta;

• informaciją apie sutartį;

• pretenzijos esmę ir tikslus;

• nuorodas į aktualius teisės aktus;

• reikalavimus dėl kompensavimo ir jų įvykdymo terminus.

Teikdami informaciją apie asmenį, nurodykite vardą, pavardę, adresą ir kontaktinius duomenis. Teikdami informaciją apie sutartį, parašykite datą, kada sutartis buvo sudaryta, jos numerį, galite trumpai apibūdinti sutarties dalyką. Toliau išdėstomi įsipareigojimai, kurie buvo neįvykdyti arba ne iki galo įvykdyti.

Svarbiausias argumentas yra teisinių aktų nurodymas priklausomai nuo sutarties, kuri nebuvo įvykdyta arba kuri ne iki galo įvykdyta, o jos pažeidimas gali būti susijęs su administracine ar baudžiamąja atsakomybe. Kartais pretenzijoje reikalaujama grąžinti pinigus, pretenzijos pobūdis skirtingas.

Paprastai pretenzijos nagrinėjimas trunka vieną kalendorinį mėnesį. Gali ir užtrukti. Priklauso nuo faktinių aplinkybių ir sutarties, jeigu tokia yra.

Patartina pretenziją teikti dviem egzemplioriais. Vienas siunčiamas asmeniui, kuriam adresuojama pretenzija. Antrasis lieka pas pateikusį pretenziją asmenį. Paprasčiausias ir dažniausiai pasitaikantis būdas pateikti pretenziją adresatui yra išsiųsti ją registruotu laišku su pranešimu apie grąžinimą gavėjui.
Kompetentingai, profesionaliai  ir įtikinamai parengta pretenzija, kaip jau minėta anksčiau, yra raktas į sėkmę, todėl rengiant patariame kreiptis į mūsų teisininkus, turinčius įspūdingą patirtį sėkmingai dalyvaujant įvairiuose teisminiuose procesuose, arbitražiniuose teismuose, patenkinant ieškinius bei rengiant pretenzijas.

Kas yra teisinė pretenzija? Žemiau pateikti keli pretenzijos apibrėžimai:

Vienas pretenzijos apibrėžimų: pretenzija yra kreditoriaus reikalavimas (asmuo, kurio teisės pažeistos) skolininkui (įpareigotam asmeniui) savanoriškai išspręsti ginčą, susijusį su kreditoriaus teisių pažeidimu (skolininkas ir kreditorius, šalių civilinės atsakomybė). Mūsų teisininkas, rašantis pretenzijas, tiksliai ir greitai paaiškins pretenzijos pateikimo procedūrą, pateiks įžvalgas ir n uolat bendradarbiaus su Jums pretenzijos rengimo metu.

Kartais ikiteisminis ginčų sprendimas yra privalomas ginčų tarp juridinių asmenų sprendimo etapas. Nesant įrodymų, kad pretenzija buvo išsiųsta atsakovui, arbitražinis teismas nepriims ieškinio.

Pretenzija tai yra reikalavimų pateikimas, akivaizdus asmens nepasitenkinimas nekokybiškai teikiama paslauga arba parduodamos prekės (brokuotos) neatitikimas kokybę. Pretenzija yra faktais pagrįstas skundas, kuriuo pažeidžiamos jo autoriaus teisės, dėl šios priežasties, nesvarbu, koks yra dokumento pavadinimas (preambulė), pavyzdžiui: „Skundas“; „Pareiškimas“; „Laiškas“; „Reikalavimas“; „Kreipinys“ – visais atvejais, jei dokumente yra pažeistų teisių elementų ir yra reikalavimai panaikinti kokius nors veiksmus, tokiu atveju visada turima omenyje TEISINĖS PRETENZIJOS forma.

Teisinė pretenzija sudaroma laisva forma, tačiau reikėtų laikytis tam tikrų teisinių dokumentų rengimo taisyklių, kadangi tai taip pat gali turėti įtakos dokumento kaip įrodymo teisminiame procese patvirtinimui (žr. Toliau).

Kiekviena pretenzija, kuri rašoma vadovaujantis tam tikrais nustatytais reikalavimais, yra skirtinga, nes pretenzijose yra nurodomos įvairios turinčios teisinę reikšmę faktinės aplinkybės, atitinkamos teisinės normos, taip pat skiriasi ir reikalavimai, kylantys iš teisinių normų.

 

Teisines pretenzijas pagal įstatymo straipsnius ir visus reikalavimu

radiolex@finaura.lt, tel. numeris.: 864444881

Kaip parašyti pretenziją?

Bet koks ieškinys, pretenzija ir didžioji dalis kitų teisiškai svarbių dokumentų sudaroma iš šių dalių:

1. Įvadas

Rašomas dokumento pradžioje, viršutinėje dalyje, jame yra nurodoma ši informacija:

• dokumento sudarymo data;

• sudarymo vieta;

• adresatas (pilnas pavadinimas arba oficialus pavadinimas);

• siuntėjas (pilnas pavadinimas arba oficialus pavadinimas); ir

• dokumento pavadinimas.

2. Apibūdinamoji-motyvacinė dalis

Apibūdinamoji-motyvacinė dalis tai yra pretenzijos tekstas, kuriame siuntėjas aprašo situaciją ir pagrindžia savo poziciją. Šioje dalyje pretenziją rašantis asmuo išdėsto savo poziciją ir visus savo turimus įrodymus.

Apibūdinamojoje-motyvacinėje dalyje paprastai pateikiama ši informacija:

• tikslus ir išsamus situacijos aprašymas, nurodant šią informaciją: pavadinimą, dokumento numerį, datą, teisinį pagrindą, nurodant teisinius norminius aktus, atitinkamas sutarties sąlygas, taip pat aprašoma, kuo remiasi pareiškėjas.

Atkreipkite dėmesį dėl emocinio aspekto:

• Pretenzijoje neturėtų  būti jokių emocijų ar kažkieno kito nuomonės, nepagrįstos dokumentais ar norminių aktų nuostatomis.

• Šioje dalyje (apibūdinamojoje-motyvacinėje) būtina parodyti, kad ją parašė specialistas, kuris tiksliai žino, kaip, ką toliau ir kada daryti, vadovaujantis teisės aktais. Priešingu atveju pareiškėjo reikalavimai gali būti netenkinami, nes adresatas susidarys nuomonę, kad jis susidūrė su dar vienu nepatenkintu klientu, į kurį nereikėtų kreipti dėmesio.
3. Rezoliucinė dalis

Rezoliucinėje dalyje pateikiamos išvados, rekomendacijos, nurodymai, o pretenzijos / reikalavimo atveju – konkretūs pareiškėjo reikalavimai, pagrįsti apibūdinamosios-motyvacinės dalies argumentais.
Papildomai

Po rezoliucinės dalies nurodomi pareiškėjo inicialai ir parašas.

Idealiu atveju, visi dokumentai, kuriais remiasi pareiškėjas ir kurie nurodomi ieškinio / pretenzijos tekste, turi būti pridėti. Priedai turi būti sunumeruoti, o viršuje turi būti sudarytas ir pridėtas sąrašas su visų priedų puslapių pavadinimais ir kiekiu.

Taigi, pretenzijos struktūra yra tokia:

• įvadinė dalis;

• apibūdinamoji-motyvacine dalis;

• rezoliucinė dalis (su parašu ir pareiškėjo inicialais pabaigoje);

• sumų apskaičiavimas;

• priedų sąrašas;

• priedai.

Parašyti ikiteisminę teisinę pretenziją

Ikiteisminė pretenzija skiriasi nuo kitų pretenzijų tipų, tokioje pretenzijoje reikėtų nurodyti (neprivaloma), kad tokia pretenzija yra ikiteisminė, dėl šios priežasties tuo atveju, jei pretenzijoje nurodyti reikalavimai yra nepatenkinami laiku (terminas numatytas įstatyme, o jei toks terminas nėra numatytas, tada per pretenzijoje nurodytą terminą), pareiškėjas pateiks ieškinį teismui.

Kai kuriais atvejais pretenzijos išsiuntimas būna numatytas įstatyme ir yra privaloma procedūra sprendžiant ginčus (arbitražo procesas), tačiau dažniausiai tai nėra būtina byloms bendrosios jurisdikcijos teismuose, bet labai palengvina pasirengimo teismui procesą. Be to, tik informacija apie išsiųstą pretenziją gali būti įrodymu teisme, kad atsakovas buvo informuotas apie teisių pažeidimą.

Taigi mes rekomenduojame teikti ikiteisminę pretenziją bet kuriuo atveju, nebent tai pakenktų proceso eigai.

Kaip įteikti pretenziją?

1. Įteikimas asmeniškai

Įteikiant asmeniškai, dokumentas perduodamas adresatui. Būtina atlikti šiuos veiksmus:

• Parengti du identiškus dokumentų rinkinius (pretenziją / reikalavimą ir priedą);

• Sudėti abu dokumentų rinkinius (atskirai), nurodant puslapių skaičių kitoje pusėje;

• Įteikti adresatui vieną rinkinį, pareikalavus uždėti antspaudą, parašą ir perduotų dokumentų rinkinio gavimo datą;

• Būtina perduoti dokumentus asmenims, kurie įgalioti priimti dokumentus ir tai yra „akivaizdu pagal situaciją“, pavyzdžiui, sekretorė, ir kt.

 

Jei nesilaikoma aukščiau pateiktų instrukcijų, yra didelė rizika, kad adresatas teisiškai užginčys pretenzijos ar reikalavimo gavimą ir kitus dokumentus.

2. Siuntimas paštu

Jei siunčiama paštu, reikalavimas / pretenzija turi būti siunčiami registruotu laišku, nurodant priedų sąrašą su įteikimo lapu.

Dokumentus, susijusius su siuntimu ir pristatymu, pasilikite sau.

3. Siuntimas, pasinaudojant kurjerių paslaugomis

Pasinaudojant kurjerių paslaugomis, taip pat galima nusiųsti pretenziją, šis būdas yra greitesnis ir patogesnis, nei siuntimas paštu. Būtina, kad kurjerių tarnybai būtų suteikta galimybė dokumentuoti priedų ir dokumentų perdavimo gavėjui faktą.

 

Koks yra pretenzijos vaidmuo ikiteisminiame ginčo sprendimo procese?

Kai kuriais atvejais galima išspręsti ginčus tarp šalių nesikreipiant į teismą, vadovaujantis ikiteismine / pretenzine ar kitą ginčo sureguliavimo tvarka. Praktika rodo, kad pretenzijų nagrinėjimas sudaro galimybę susigrąžinti ir likviduoti debitorinį įsiskolinimą be papildomų išlaidų, susijusių su valstybės nustatyto dydžio žyminio mokesčio mokėjimu ir sutaupant laiką, o tai gerina ekonominius verslo rodiklius.

Pretenzinė ar kita ikiteisminio ginčų sprendimo procedūra yra viena pilietinių teisių gynimo formų, kuomet sprendžiamas konfliktas tarp kreditoriaus ir skolininko, pardavėjo ir pirkėjo. Arbitražo proceso kodekse ikiteisminis procesas apibrėžiamas ne tik kaip pretenzinė, bet ir kokia nors kita ginčų sprendimo procedūra, kuri gali būti numatyta sutartyje. Taip pat ginčo sprendimas suprantamas kaip laiškų, pareiškimų išsiuntimas ir kitos procedūros, išreikštos dokumentine forma.

Kokiais atvejais būtinas ikiteisminis ginčų sprendimas?

Ikiteisminis ginčų sprendimas pretenzine arba kita ikiteismine forma yra tam tikrais atvejais įtvirtintas procesinėje teisėje. „Būtinas“ reiškia, kad neįmanomas, nepateikus pretenzijos, ieškinio dėl ginčo, šiuo atveju ikiteisminis pretenzijos išsiuntimas yra privalomas, ir teisėjas gali grąžinti pareiškimą, jei: „nesilaikoma ikiteisminės ginčų sprendimo tvarkos, kuri yra nustatyta įstatymuose šiai ginčų kategorijai arba šalių susitarimuose, arba ieškovas nepateikė dokumentų, patvirtinančių, kad laikomasi ikiteisminės ginčo sprendimo su atsakovu tvarkos, jei tai numatyta įstatyme šiai ginčų kategorijai ar sutarčiai“.

Privalomas ikiteisminis ginčo sprendimas numatytas šiais atvejais:

1. Jei tai numatyta įstatyme;

2. Jeigu tai numatyta šalių susitarimu (sutartimi).

Jei nebus laikomasi ikiteisminės tvarkos, tuomet numatoma, kad pareiškimas pateiktas pažeidžiant nustatytas taisykles ir ateityje tai turės nepageidaujamų pasekmių – ieškinio grąžinimas civiliniame procese ir arbitražo proceso nevykdymas.

Tiesiog klauskite, tarkitės, rašykite klausimus ir problemas:  radiolex@finaura.lt

Telefono numeris Vilniuje: +37065422181

Konsultaciją galite gauti lietuvių, latvių  lenkų, anglų, rusų kalbomis

(LT – PL – EN – LV – RU)

 

 

Užsisakykite pretenziją:

 TEISINĖS PRETENZIJOS KAINA

TEISIŠKAI ARGUMENTUOTOS PRETENZIJOS SURAŠYMAS: nuo 65Eur

VIENO LAPO PRETENZIJA: 40EUR 

VISADA GALIME DARBĄ SIETI SU IŠIEŠKOTA / ATGAUTA PINIGŲ SUMA. (mokėkite vėliau arba parduokite savo skolinį reikalavimą)

radiolex@finaura.lt,  +37065422181