LOTYNIŠKI TEISINIAI POSAKIAI

Abdicatio tutēlae – globos atsisakymas (globėjo atsisakymas atlikti savo funkcijas).
Acquisitio hereditātis – palikimo priėmimas.
Abolitio (abrogātio) legis – įstatymo pakeitimas.
Actis testantibus – kaip liudija aktai.
Actio civīlis; actio criminālis – civilinis ieškinys; ieškinys baudžiamojoje byloje.
Actio in persōnam – ieškinys, pateiktas asmeniui siekiant patraukti jį atsakomybėn.
Actio in rem – ieškinys, kurio siekiama iš kito asmens išreikalauti jo turtą.
Actor in rem suam – asmuo, veikiantis savo vardu.
Ad alium exāmen – naujam tyrimui arba teismo nagrinėjimui (atiduoti).
Ad eosdem terminus – tomis pačiomis sąlygomis.
Ad hoc – šiam tikslui; tik šiuo atveju, pavyzdžiui, įgaliojimai suteikiami konkrečiam atvejui.
Ad impossibilia lex non cogit – įstatymas nereikalauja neįmanomo.
Ad legem – pagal įstatymą.
Ad iudicium – teismui spręsti.
Ad referendum – atidėti vėlesniam laikui.
Ad rem – prie reikalo; kalbėti iš esmės.
Alibi – kitur (įrodymai, kad nusikaltimo metu įtariamasis buvo kitoje vietoje).
Altera pars – kita pusė, kita besiginčijanti šalis.
Apices iuris – teisinės subtilybės
Appelāre adversus sententiam – paduoti apeliacinį skundą, apskųsti nuosprendį.
A posteriōri,  a priōri – iš anksto; nepažinus faktų (iš būsimų (nepatikrintų) faktų daryti išvadą); iš patirties
Argumenta ponderantur non numerantur – argumentai sveriami, o ne skaičiuojami, t.y. svarbi argumentų kokybė, o ne kiekybė.
Argumentum ad hominem – žmogui taikomas, t.y. neobjektyvus, argumentas siekiant jį paveikti.
Argumentum baculīnum – lazdos argumentas; akivaizdus įrodymas.
Audiātur et altera pars  – tebūnie išklausyta ir antroji pusė
Aut dedere, aut iudicāre – arba išduoti, arba teisti (ekstradicijos taisyklė: valstybės pareiga svetimą nusikaltusį pilietį teisti arba perduoti jį tai valstybei, kurios pilietis jis yra).
Beneficium abstinendi – atsisakymo privilegija, t.y. paveldėtojo teisė atsisakyti palikimo.
Beneficium clericāle – privilegija dvasininkams: draudimas pasaulietiniam teismui teisti dvasininkus.
Beneficium competentiae – pakankamumo privilegija (asmens, savo turtą atiduodančio kreditoriams, teisė pasilikti būtiną gyvenimui turto dalį).
Beneficium separatiōnis – atskyrimo privilegija (kreditoriaus teisė reikalauti, kad mirusio skolininko turtas būtų atskirtas nuo įpėdinių turto).
Bipatrīdes, apatrīdes Bipatridas – asmuo, turintis dviejų valstybių pilietybę; apatridas – asmuo be pilietybės.
Caeteris paribus – esant vienodoms aplinkybėms.
Caput – asmens teisių visuma; gebėjimas būti civilinės teisės objektu.
Capitis deminutio, capitis deminutio maxima, capitis deminutio media, capitis deminutio  minima – pilietybės netekimas;visiškas pilietybės statuso praradimas Romos valstybėje; tam  tikras piliečio teisių ribojimas; nedidelis piliečio teisių ribojimas dėl šeimyninės padėties Romos valstybėje.
Casus – įvykis, byla, atvejis.
Casus fortuitus – netikėtas, nuo asmens valios nepriklausantis įvykis.
Casus omissus – įstatymo dėl teisės spragos nenumatytas atvejis.
Causa petendi – ieškinio pagrindas.
Comparatio literrārum – raidžių lyginimas, t.y. rašto ekspertizė.
Conditio sine qua non  – būtina sąlyga, sąlyga be kurios neįmanoma.
Consensus – sutarimas, bendra nuomonė.
Corpus delicti – nusikaltimo sudėtis, daiktiniai įrodymai.
Corpus iuris canōnici – kanonų teisės rinkinys.
Corpus iuris civilis (CIL) – civilinės teisės rinkinys.
Corrigenda – taisytini raštai, dokumentai (užrašas ant dokumentų aplanko).
Corruptissima republica plūrimae leges – kuo labiau sugedusi valstybė, tuo daugiau įstatymų.
CulpaCulpa lata; culpa levis – kaltė, sunki kaltė; lengva kaltė.
De facto; de iure – faktiškai; teisiškai (pagal įstatymą).
De lege ferenda; de lege lata – pagal būsimą teisę; pagal esamą teisę.
Delenda – privaloma sunaikinti (užrašas ant dokumentų aplanko).
Delictum – neteisėtas poelgis, nusikaltimas.
De rigore iuris  – pagal įstatymo raidę.
Descriptio persōnae – asmens aprašymas (žodžiai asmens tapatybei nustatyti).
Dies amōris – „meilės diena“ (malonės suteikimo nuteistiesiems diena).
Dies a quo; dies ad quem – diena, ligi kurios (galutinis termino momentas); diena, nuo kurios (pradinis termino momentas, pvz.: diena, nuo kurios prasideda bausmė).
Divide et impera – skaldyk ir valdyk (romėnų užsienio politikos principas).
Dominium plēnum – absoliuti turto nuosavybė.
Dura lex, sed lex – griežtas įstatymas, bet įstatymas.
Emendatio – pataisymas, kompensacija.
Erga omnes  – dėl visų, visiems (tarptautinėje teisėje – visoms valstybėms ypač svarbūs įsipareigojimai).
Error iuris – teisės klaida, teisės normų pažeidimas.
Et cetera (etc.) – ir taip toliau, ir kita.
Exceptio metus – baimės išlyga (pareiškimas teismui, kad veikta bijant arba esant verčiamam).
Ex iniuria ius non oritur – iš teisės pažeidimo teisė neatsiranda (subjektinė teisė neatsiranda iš teisės pažeidimo).
Extra ius; extra legem – už teisės reikalavimų ribų; už įstatymo ribų.
Expressio falsi – melagingas tvirtinimas; melas.
Facta concludentia – faktai, kurių pakanka išvadai padaryti.
Factio testamenti – testamento surašymas.
Fiat iustitia, pereat mundus – telaimi teisėtumas ir težūna (nors ir težūtų) visas pasaulis.
Finālis Concordia – galutinis šalių susitarimas.
Foedus – asmenų arba valstybių susitarimas (sutartis).
Foedus aequum; foedus iniquum – lygiateisė ir nelygiateisė sutartis.
Flagrante delicto – nusikaltimo vietoje, darant nusikaltimą.
Fraus est celāre fraudem – apgaulės slėpimas yra apgaulė.
Heres – paveldėtojas, asmuo, kuriam palikimas atitenka pagal įstatymą arba testamentą.
Heres legitimus – teisėtas paveldėtojas.
Honōris causa – už nuopelnus, dėl garbės.
Ibidem (ibid.) – ten pat, toje pačioje vietoje.
Ignorantia iuris neminem excūsat – įstatymo nežinojimas nieko neatleidžia nuo kaltės.
In absentia – nedalyvaujant; teismas už akių.
In arbitrio iudicis – teisėjo nuožiūra.
In articulo mortis – mirštant.
In corpore – visi; visumoje.
Incognito – Slapta, slepiant savo vardą.
In delicto – kaltas; pažeidęs įstatymą.
In deposito – saugojimui (užrašas ant dokumentų aplanko).
In dubio – esant abejonei.
In fraudem legis – apeinant įstatymą.
In pendente – laukiant sprendimo; nesant apibrėžtumo.
In persōna – asmeniškai; kalbant teisme be advokato pagalbos.
Iniuria – teisės pažeidimas.
Inquisitio – tyrimas, tardymas; bažnytinis teismas, tyręs eretikų bylas viduramžiais.
Ipso facto – pačiu faktu, remiantis faktu.
Ipso iure – pagal įstatymą.
Iudicium capitāle – mirties nuosprendis.
Ius abstinendi – atsisakymo teisė (pvz., teisė atsisakyti palikimo).
Ius ad bellum – valstybės teisė į karą; taisyklės, reguliuojančios ginkluoto konflikto pradžią.
Ius privātum – privatinės nuosavybės teisė, taikoma pavieniams asmenims.
Ius publicum – viešoji teisė, reguliuojanti valstybės reikalus.
Ius sacrum – šventoji teisė, t.y. įstatymai, reguliuojantys viešąją bažnytinę teisę.
Ius sanguinis – kraujo teisė (vaikų, kurių tėvai yra valstybės piliečiai, pilietybės teisė).
Ius soli – krašto teisė (vaikų, gimusių tam tikros valstybės teritorijoje, pilietybės teisė).
Lacūnae legis  – teisinio reguliavimo spraga.
Lapsus calami; lapsus linguae; lapsus mentis; lapsus memoriae – rašiklio klaida; liežuvio klaida; minties klaida; atminties klaida.
Lex non cogit ad impossibilia – teisės aktais negalima reikalauti neįmanomų dalykų.
Leges non scriptae – nerašyti įstatymai, t.y. nerašyta teisė.
Lex posterior derogat priōri – vėlesnis įstatymas pakeičia ankstesnįjį.
Lex retro non agit – teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį, įstatymų ir kitų teisės aktų galiojimas atgal neleidžiamas.
Lex speciālis derogat generāli – specialusis įstatymas pakeičia bendrąjį.
Matrimonium debet esse liberum – santuoka turi būti laisva, t.y. šalių susitarimu galima ištuoka.
Mutátis mutándis – su tam tikrais pakeitimais, priėmus būtinus (atitinkamus) pakeitimus.
Nemo iudex in propria causa – niekas negali būti teisėju savo byloje.
Ne variētur – pakeisti negalima (notaro pastaba ant dokumento).
Nihil probat qui nimium probat – nieko neįrodo tas, kuris per daug įrodinėja.
Non bis in idem – negalima dukart bausti už tą patį teisės pažeidimą.
Non rex est lex, sed lex est lex – ne valdovas yra įstatymas, o įstatymas yra valdovas.
Nulla poena sine lege – atsakomybė (sankcija, bausmė) už teisės pažeidimus turi būti nustatyta įstatymo.
Nullum crimen sine lege – veika nėra nusikalstama, jeigu tai nėra numatyta įstatyme.
Obligatio civīlis – civilinė priemonė.
Obligatio naturālis – prigimtinė priemonė.
Omnis indamnātus pro innōxis legibus habētur – kiekvienas, kuris yra nenuteistas, teisiškai yra nekaltas.
Onus probandi – įrodymo našta – įrodyti turi tas, kuris teigia, o ne tas, kuris neigia.
Pacta sunt servánda – sutarčių reikia laikytis.
Pacta tertiis nec nocent, nec prosunt – sutartis neįpareigoja trečiosios šalies ir nesuteikia jai teisių.
Par delictum – vienoda kaltė.
Per fas aet nefas – visais būdais; leistinai ir neleistinai.
Persona non grata (ingrāta) – nepageidaujamas asmuo (diplomatas, kuriam atimta teisė būti tam tikroje šalyje).
Prima facie – iš pirmo žvilgsnio (šis principas taikomas, kai įrodymai atrodo pakankami, jeigu jie nėra atmesti ar apskųsti).
Privilegium est quasi privāta lex – privilegija yra tartum privatus įstatymas.
Probatio liquidissima – geriausias įrodymas, t.y. asmeniškas prisipažinimas.
Pro et contra – už ir prieš.
Pro memoria – atminimui, prisiminimui.
Qui pro quo – viena vietoj kita, nesusipratimas.
Quaestio iuris – teisės klausimas.
Ratio legis – įstatymo pagrindas, motyvas.
Rebus sic stantibus – kol aplinkybės nepasikeitė (formulė, pagrindžianti galimybę atsisakyti sutarties pasikeitus aplinkybėms).
Res – daiktas, sandoris, ieškinio objektas.
Res commūnis – bendras daiktas (bendrosios nuosavybes teise priklausantis daiktas, dalykas, pvz., pasaulinis vandenynas.)
Res corporāles – materialioji nuosavybė (opozicija – res incorporāles).
Res iudicāta – teismo galutinai išspręstas klausimas, t. y. draudimas pareikšti tapatų ieškinį.
Respondeat superior – tegul atsako aukščiau esantis (formulė, kuri pagrindžia darbdavio atsakomybę už pavaldinio veiksmus atliekant tarnybines pareigas).
Restitutio in íntegrum – daikto (dalyko) atkūrimas jo pradiniu pavidalu, visiškas atstatymas, buvusių teisių grąžinimas.
Secundum normam legis – pagal teisės normas.
Sententia absolutoria – tautos balsas – Dievo balsas.
Sententia media – susitarimas; kompromisas.
Sine decreto – be teismo sankcijos.
Sine nomine – nenurodant (be) vardo.
Status quo; status quo ante – dabartinė padėtis; ankstesnė padėtis.
Summum ius est summa iniuria – griežčiausias įstatymas yra didžiausias neteisingumas, t.y. per daug griežtai taikomas įstatymas lemia neteisingumą.
Suprēma potestas – aukščiausia galia, t. y. tautos suverenios galios.
Tabula rasa – švari lentelė (šis principas taikomas, kai išsivadavusios kolonijos pačios privalo spręsti, kurias valstybės teises perima).
Terminus ad quem – „laikas, iki kurio“, t.y. paskutinis terminas.
Testis unus testis nullus – vienas liudytojas – ne liudytojas.
Tres faciunt collegium – trys sudaro kolegiją, t.y. trise jau galima ką nors spręsti.
Ubi culpa est, ibi poena subesse debet – ten, kur yra kaltė, turi būti ir bausmė.
Ubi ius – ibi remedium – kur teisė, ten ir jos gynyba, t. y. įstatymas, suteikdamas teisę, duoda ir jos gynimo įrankį (poveikio priemonę).
Ultima ratio – paskutinė priemonė; paskutinis argumentas.
Ultimum supplicium – aukščiausia, t.y. mirties, bausmė.
Una voce – vienbalsiai.
Ultra Vires  – daugiau, negu leidžia įgaliojimai (sprendimas, priimtas viršijant įgaliojimus, yra neteisėtas).
Volens nolens  – noromis nenoromis, jėga.
Vox populi – vox dei – tautos balsas – Dievo balsas.