LOTYNIŠKI POSAKIAI

Ab absurdo – pažod.nuo nesąmonės; įrodinėti, remiantis klaidingu pagrindu.
Ab antiquo – nuo senų senovės.
Abducet praedam, qui accurrit prior – grobį nusineš tas, kurs pirmiau atbėgs.
Abeunt studia in mores – darbas virsta įpročiu.
Abi atque abstine manum! – pasitrauk ir nekelk rankos!
Ab incunabulis -pažod.nuo vystyklų; nuo vaikystės; nuo pat pradžios
Ab in malam crucem! – [Plautus] kad tu prasmegtum! ; kad tave kur kelmai rautų!
Abi tuam viam – [Plautus] eik savo keliu.
Above majore discit arare minor – jaunesnysis jautis mokosi arti iš vyresniojo; vyresniųjų pavyzdžiu seka jaunesnieji.
Absurdum in quidem est – juk tai nesamonė.
Accusare laesae majestatis – [Seneca] apkaltinti jo didenybės įžeidimu.
Actam rem agis – [Plautus] darai kas jau padaryta.
Ad agnatos et gentiles est deducendus – [Varro] jį reikia vesti pas gimines, t.y. jam vieno šulo trūksta; jam ne visi namie.
Adamante durius – kietesnis už plieną.
Ad astra – prie žvaigždžių; į garbę; aukštyn.
Ad augusta per angusta – į aukštybes siauru keliu; per sunkumus į laimę.
Ad diem dictum – nurodytą dieną.
Ad feliciora tempora – iki geresnių laikų; geresniems laikams.
Ad infinitum – iki begalybės; be galo.
Ad plures se penetrare – [Plautus] keliauti pas protėvius, t.y. mirti.
Ad succurrendum pronus esto, ad implorandum tardus – eidamas pagalbon – skubėk, prašydamas pagalbos – vėluok.
Ad unum omnes – visi ligi vieno.
Aegroto dum anima est, spes est – kol ligonis gyvas, yra vilties kad pasveiks.
Aequam memento rebus in arduis servare mentem – [Horatius] neužmiršk sunkiomis aplinkybėmis išsaugoti blaivų protą.
Aequo animo audienda sunt imperitorum convicia – [Seneca] reikia ramiai klausytis nemokšų riksmo.
Alea jacta est – [Suetonius]pažod.burtų kauliukas mestas [Julije Cezar, nepaisydamas senato draudimo, su savo legionais perėjo Rubikono upę ir sušuko šiuos žodžius]; galutinai nutarta; tvirtai pasiryžta.
Alibi – kur kitur [kaltinamojo buvimas kur kitur, ne nusikaltimo vietoje; tatai įrodymas, kad jis nekaltas]
Alienum malum ne feceris tuum gaudium – nesidžiauk dėl svetimos nelaimės.
Alienum nobis, nostrum plus aliis placet – [Publilius] mums labiau patinka kas svetima, kitiems – kas mūsų.
Aliis inserviéndo consúmor. – nykstu tarnaudamas kitiems.
Aliis tempora desunt, alii tempori supersunt – vieniems laiko trūksta, kitiems jo per daug.
Aliquando et insanire jucundum est – kartais ir pakvailioti malonu.
Alium silere quod voles, primus sile – jei nori, kad kitas nutiltų, pirmiau pats nutilk.
Alma mater – motina maitintoja [taip studentai seniau vadindavo universitetą, teikiantį “dvasinį peną”; ir dabar taip sakoma apie aukštąją mokyklą]
Alter ego – [Cicerone]pažod.antrasis “aš”; artimas bičiulis [toks artimas, kad gali jį pavaduoti]
Altissima flumina minimo sono labuntur – [Curtius] giliosios upės labai tykiai teka.
Amantes – amentes – [Terentius] įsimylėjusieji – be galvos.
Amare et sapere vix deo conceditur – [Publilius] mylėti ir protauti gali tik dievas.
Amare juveni fructus est, crimen seni – [Publilius] jaunam mylėti dera, senam – nusikalstama [nedera]
Ambages narras – [Terentius] kalbi išsisukinėdamas; neišsisukinėk.
Amici optima vitae supellex – [Ciceronas] draugai geriausias gyvenimo papuošalas.
Amicum laedere ne joco quidem licet – draugo negalima įžeisti net ir juokaujant.
Amicus amico [sum] – [Plautus] draugui esu draugas.
Amicus certus in re incerta cernitur – [Cicerone] tikrą draugą pažinsi nelaimėje.
Amicus humani generis – žmonių giminės draugas.
Amicus stultorum similis efficietur – draugaudamas su kvailiais, pats tapsi panašus į juos.
Anguilla est, elabitur – [Plautus] išslysta kaip ungurys.
Apage Satanas ! – atstok, šėtone ! [kai norima griežtai atmesti kokį gundantį pasiūlymą]
Aposse ad esse – nuo to, kas galima, prie to, kas esama [kas realu]
Apparet id etiam caeco – [Livius] tai aišku net aklam.
Apriori – iš anksto; nepatikrinus; nepriklausomai nuo patirties [spręsti, daryti išvada]
Aquas in mare fundere – [Ovidius] vandenį į jūrą pilti, t.y. dirbti nenaudingą darbą.
Aqua vitae – pažod. gyvybės vanduo, degtinė.
Aqua et panis est vita canis. – vanduo ir duona yra šuniškas gyvenimas.
Aquilam cornix provocat – varna erelį kursto.
Aquila non captat muscas – erelis musių negaudo, t.y. didelis žmogus nepasineria į smulkmenas.
Argumentum ad crumenam – argumentas, pagrįstas įrodančiojo pinigine.
Ars bene vivendi – menas gerai gyventi.
Asinus ad lyram – [Terentius]pažod.asilas prie lyros; netalentingas žmogus.
Aspera nec terrent – sunkumai negąsdina.
Audentes deus ipse juvat – [Ovidius] drąsiems ir pats dievas padeda.
Audiatur et altera pars – [Seneca] tebūnie išklausoma ir antroji pusė [pvz., ginčyjantis teisme]
Audi, cerne, tace, si vis cum vivere pace – klausyk, stebėk, tylėk, jei nori ramiai gyventi.
Aura academica – palaidas studentiškas gyvenimas.
Aurea ne credas quaecumque nitescere cernis – netikėk, kad tatai auksas, ką matai žibant;plg.liet. ne visa auksas, kas auksu žiba
Aurea praxis, sterilis theoria – praktika – auksinė, teorija – bevaisė.
Auri sacra fames – [Vergilius] nepasotinamas aukso troškimas.
Aurora Musis amica – aušrinė – mūzų draugė, t.y. rytmečio laikas geriausias protiniam darbui.
Aut amat aut odit mulier,nihil est tertium – moteris arba myli, arba neapkenčia, trečio kelio nėra.
Aut bene, aut nihil – arba gerai, arba nieko.
Aut Caesar, aut nihil – pažod. arba Caesar, arba nieko; arba viskas arba nieko; arba pasieksiu viršūnes, arba nieko iš manęs nebus.
Avarita – scelerum mater – gobšybė – nuodėmių motina.
Ave, Caesar, morituri te salutant ! – [ Seutonius] būk sveikas, Cezari, pasiryžę mirti tave sveikina ! [tokiais žodžiais prieš kovą gladiatoriai sveikindavo imperatorių]
Averbis ad verbera – nuo žodžių prie smūgių.
Ave, vita! – būk sveikas gyvenime!
Ave, vita, moriturus te salutat! – būk sveikas, gyvenime, pasiryžęs mirti tave sveikina
Barba non facit philosophum – barzda filosofu nepadaro, t.y. žmogaus išvaizda nerodo žmogaus rimtumo bei mokslingumo.
Beatus ille, qui procul negotiis – [Horacius] laimingas, kurs neturi rūpesčių.
Bellum omnium contra omnes – karas visų su visais [anglų filosofo Hobso, gyv. 1588-1679 m., aforizmas, charakterizuojantis jo laikų visuomeninę santvarką]
Bellum pacis est causa – [Sallustius] karas – taikos priežastis.
Beneficia non obtruduntur – malonė prievarta nesiūloma.
Bene habere corpore simul et animo curandum est – reikia rūpintis, kad būtų gera kartu ir kūnui, ir sielai.
Bene vixit is, qui potuit, cum voluit, mori – [Publilius] laimingai gyveno tas, kurs galėjo numirti tada, kai panorėjo.
Bis ille miser est, qui felix fuit – dvigubai nelaimingas tas, kas anksčiau buvo laimingas.
Bis pueri senes – seni žmonės dvigubi vaikai; seni žmonės suvaikėja.
Boni pastoris est tondere pecus, non deglubere – [Seutonius] geras piemuo avis kerpa, bet ne kailį lupa.
Cacatum, non est pictum – priterliota, o ne nupiešta [apie prastą paveikslą]
Caecus claudo pede commodat – [Ausonius] neregys šlubiui padeda eiti.
Calamitas nulla sola – nelaimė niekada nesti viena; nelaimė viena niekada nevaikščioja.
Calumniare audacter, semper aliquid haeret – šmeižk drąsiai, visada kas prilips.
Canis timidus vehementius latrat, quam mordet – [Curtius] bailus šuo smarkiau loja negu kanda.
Canities non affert sapientiam – žili plaukai nerodo išminties.
Carum, quod rarum – brangu, kas reta.
Carpe diem. – skink dieną, naudokis proga, negaišk laiko.
Casta ad virum matrona parendo imperat – [Publilius] dora žmona, paklusdama vyrui, jį valdo.
Casus belli – karo pretekstas; karo priežastis; formali dingstis karui pradėti.
Cave canem! – saugokis šuns! [užrašas prie romėnų vartų]
Cavendi nulla est dimittenda occasio – [Publilius] nereikia praleisti nė vienos progos saugumui užtikrinti;
plg. liet.atsarga gėdos nedaro.
Cedant arma togae ! – [Cicerone] tenusileidžia ginklai togai; tenusileidžia karas taikai! ; tebūnie taika! [toga – romėnų viršutinis drabužis, nešiojamas taikos metu]
Cedendum multitudini – reikia nusileisti daugumai.
Cena comesa venire – [Varro] ateiti po pietų, t.y. pavėluoti.
Charta non erubescit – [Cicerone] popierius nerausta [iš gėdos]; popierius nesigėdina [rašyk ką nori].
Cibi condimentum est fames – [Cicerone] alkis – maisto prieskonis.
Ciconia exsul hiemis – Publilius] garnys – žiemos tremtinys.
Citato loco [C.l.] – cituotoje vietoje; minėtoje [knygos, dokumento] vietoje.
Citius, altius, fortius! – greičiau, aukščiau, stipriau! [olimpinių žaidynių šūkis].
Civiliter mortuus – pilietiškai miręs, t.y. asmuo, kuriam atimtos visos teisės.
Claude os, aperi oculos – užčiaupk burną, atverk akis.
Coacta juramenta robur non habent – prievarta duotos priesaikos negalioja.
Cogitationis poenam nemo patitur – niekas neturi būti baudžiamas už [savo] mintis.
Cogito, ergo sum – mąstau, vadinasi, egzistuoju [prancūzų filosofo Dekart, gyv. 1596-1650 m., žodžiai]
Cogit rogando, cum rogat potentior – galingesniojo prašymas lygus įsakymui.
Cognosce te ipsum – pažink pats save.
Comparatio non est ratio – palyginimas dar nėra įrodymas.
compressis manibus sedere – [Livius] sėdėti rankas sudėjus; nieko neveikti.
Concordet sermo cum vita – [Seneca] tesiderina kalba su gyvenimu.
Conjugium sine prole est quasi dies sine sole – santuoka be vaikų – tarytum diena be saulės.
Conscientia – mille testes – [Quintilianus] sąžinė – tūkstantis liudininkų.
Consuetudo est altera natura – [Cicerone] įpratimas – antras prigimimas.
Consultor homini tempus utilissimus – [Publilius] laikas – geriausias patarėjas žmogui.
Consumitur annulus usu – [Ovidius] ir žiedas nešiojamas sudyla.
Contra naturam – prieš prigimtį.
Contra torrentem bracchia dirigere – [Juvenal] plaukti prieš srovę.
Contra vim mortis non est medicamen in hortis – prieš mirties jėgą soduose vaistų nėra.
Contra vim non valet jus – prieš smurtą įstatymai negalioja.
Convenienter naturae vivere – [Cicerone] gyventi pagal gamtos dėsnius.
Cornix cornici nunquam oculos effodit – [Macrobius] varna varnai niekada akių nekerta.
Cornu abundantiae – gausybės ragas.
Corona laurea – [Cicerone] laurų vainikas.
Corvo rarior albo – [Juvenal] retesnis už baltą varną; retenybė.
Corvus corvo oculos non eruit – varnas varnui akių nekerta.
Credo – pažod.aš tikiu; įsitikinimai; pažiūros.
Crescentem sequitur cura pecuniam – [Horacius] augantį turtą vejasi rūpesčiai.
Cribro aquam haurire – rėčiu vandenį semti, t.y. dirbti bepramišką darbą.
Cristae ei surgunt – [Juvenal] jam auga skiauterė, t.y. jis apie save geros nuomonės.
Crocodili lacrimae – krokodilo ašaros, t.y. veidmainiškas verksmas.
Crudelis est in re adversa objurgatio – žiauru barti žmogų atsidūrusį nelaimėje.
Cucurbita calvior – [Apulej] plikesnis už moliūgą; plg. liet. plikas kaip tilvikas.
Cui dolet, meminit – [Cicerone] kas kenčia tas atsimena.
Cui nasci contigit, mori restat – kam buvo lemta gimti, tam reikia ir mirti.
Cui prodest? – kam naudinga?
Cuique suum – kiekvienam, kas kam priklauso.
Cuivis dolori remedium est patientia – [Publilius] kantrybė – vaistas nuo visų skausmų.
Cujus est condere, ejus est tollere – kas gali sukurti, tas gali ir sunaikinti.
Cujus regio, ejus religio – kieno valdžia, to ir religija.
Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis, in errore perseverare – [Cicerone] kiekvienas žmogus gali suklysti, bet niekas, išskyrus kvailį, neturi užsispyręs klaidos laikytis.
Culpa est nil discere velle – [Dionysius] nenorėti nieko išmokti yra nusikaltimas.
Culpam majorum posteri luunt – [Curtius] protėvių kaltę išperka palikuonys; dėl protėvių kaltės kenčia palikuonys.
Cum argentata quaerimonia accedere – [Plautus] su pasidabruotu skundu ateiti, t.y. papirkti, duoti kyšį.
Cum dabit aura viam, praebebis carbasa ventis – kai tik vėjas bus palankus kelionei, tu išskleisi bures.
Cum imperas, rege te ipsum – įsakinėdamas valdyk ir pats save.
cum insanientibus furere necesse est – [Petronius] su kvailiais reikia pakvailioti.
Cum laude – su pagyrimu [išlaikyti aukštojoje mokykloje egzaminai].
Cum licentia superiorum – su vyresniųjų leidimu; vyresniesiems leidus.
Cum mula pepererit – [Suetonius] pažod. kai mulas pagimdys, t.y. niekados; plg. liet. kai lazda sužaliuos.
Cuncta prius temptanda, sed immedicabile vulnus ense recidendum est, ne pars sincera trahatur – [Ovidius] nepagydomą žaizdą, viską anksčiau išmėginus, reikia išpjauti peiliu, kad sveikoji dalis nebūtų sužalota.
Cupido atque ira pessimi consultores – [ Sallustius] aistra ir pyktis – labai prasti patarėjai.
Cura furem vocat – [Ovidius] sargyba vagį vilioja.
Curriculum vitae – [Cicerone] gyvenimo kelias; gyvenimo aprašymas; biografija.
Cycnea vox – gulbės giesmė, t.y. paskutinė, priešmirtinė graži giesmė; paskutinis gražus talento pasireiškimas.
Damna damnis continuantur – nuostoliai nuostolius seka; plg. liet. bėda bėdą veja.
Da pignus – [Terentius] kertam lažybų.
Dat census honores – [Ovidius] turtas teikia garbę.
Dat gloria vires – garbė teikia jėgų.
De absentibus et de mortuis boni homines nihil nisi bene loquuntur – apie nesančiuosius ir apie mirusiuosius geri žmonės kalba tik gerai.
Debemur morti nos nostraque – [Horacius] mes ir visa, kas mūsų, turime mirti.
Debemus morti nos nostraque – [Horacius] mes ir visa, kas mūsų, turime mirti.
Debitum naturae reddere – [Nepos] grąžinti gamtai skolą, t.y. mirti.
Decet imperatorem stantem mori – karžygiui dera sutikti mirtį stačiam.
Decipit frons prima multos – pirmas žvilgsnis daugelį apgauna.
De facto – faktiškai; iš tikrųjų.
De gustibus non (est) disputandum – dėl skonio nesiginčyjama.
De gustibus et de coloribus non est disputandum – dėl skonio ir dėl spalvos nesiginčijaama.
De jure – juridiškai; teisiškai; pagal įstatymus [naujai susikūrusios valstybės pripažinimas]
Deliberando discitur sapiens – [Publilius] išminties mokomasi mąstant.
Deliberando saepe perit occasio – [Publilius] besvarstant dažnai prarandama proga.
Delirium tremens – baltoji karštligė [nuo girtavimo]
De mortuis aut bene aut nihil – [Diogenes] apie mirusiuosius gerai, arba nieko.
De nihilo nihil fit – [Lucretius] iš nieko niekas neatsiranda.
Depugnato proelio venis – [Plautus] tu ateini, kai mūšis baigtas.
Diabolus non est tam ater ac pingitur – velnias ne toks juodas, kaip vaizduojamas.
Dicere non est facere – pasakyti – dar nereiškia padaryti.
Dic mihi, quis amicus tuus sit, et ego dicam, quis sis – pasakyk man, kas tavo draugas, ir aš pasakysiu, kas tu esi.
Dictum – factum – [Terentius] pasakyta – padaryta.
Dies levat luctum – [Cicerone] laikas švelnina liūdesį.
Difficile est custodire, quod multis placet – sunku išsaugoti tai, kas daugeliui patinka.
Difficile est prospicere futura – ateitį numatyti sunku.
Digitum transversum non discedere – [Cicerone] nė per nago juodymą nenusileisti.
Dignus est, quicum in tenebris mices – [Cicerone] su juo ir patamsyje nepavojinga, t.y. jis visiškai padorus žmogus.
Dilatio maximum irae remedium est – geriausias vaistas nuo pykčio – pyktį atidėti.
Disce parvo esse contentus – išmok mažu pasitenkinti.
Diu apparandum est bellum, ut vincas celerius – [Publilius] kad greičiau nugalėtum, ilgai ruoškis karui.
Diuturna quies vitiis alimenta ministrat – [Dionysius] ilgas poilsis teikia peno ydoms.
Divide et impera! – skaldyk ir valdyk! [senovės romėnų užkariautojų politinis principas]
Dixi et animum levavi – pasakiau, ir širdį nuraminau; pasakiau ir man palengvėjo.
Docendo discimus – mokydami mokomės.
Doctrina multiplex, veritas una – mokslas – daugialypis, tiesa – viena.
Dolor animi gravior est, quam corporis – [Publilius] sielos skausmas yra didesnis už kūno skausmą.
Dolóres tántali. – Tantalo kančios
Domi manendum est, cui cuncta sint prospera – kam viskas sekasi, tam reikia likti namie [neieškoti laimės svetur]
Domi suae quilibet rex – kiekvienas savo namuose karalius.
Do, ut des – duodu, kad ir tu man duotum.
Duabus seliis sedere – [Seneca] ant dviejų kėdžių sėdėti.
Dulce est desipere in loco – [Horacius] malonu ir pakvailioti tinkamu laiku.
Dulce et decorum est pro patria mori – [Horacius] malonu ir garbinga mirti dėl tėvynės.
Dulce pomum cum abest custos – gardus obuolys, kai nėra sargo.
Dum caput dolet, cetera membra dolent – kol galvą skauda, tol skauda ir visą kūną.
Dum spiro, spero – [Ovidius] kol kvėpuoju, tol vilties nenustoju.
Duobus litigantibus tertius gaudet – kai du ginčijasi, trečias džiūgauja; plg. liet. kai du pešasi, trečias laimi.
Duo cum faciunt idem, non est idem – [Terentius] kai du daro tą pat, išeina ne tas pat [gaunami skirtingi rezultatai]
Dura lex, sed lex – žiaurus įstatymas, bet vis dėlto įstatymas.
Dura necessitas – žiauri būtinybė.
Ebrietas est voluntaria insania – [Seneca] girtuokliavimas – savanoriška beprotybė.
Ecce homo! [sk. ekce homo] – štai žmogus!
Echino asperior – dygesnis už ežį.
Eduobus malis minus eligendum est – iš dviejų blogybių reikia pasirinkti mažesnę.
Ego spem pretio non emo – [Terentius] vilties už pinigus aš neperku.
Ego tu sum, tu es ego, unius animi sumus – aš esu tu, tu esi aš, mudu esame vienodos dvasios [vienodų pažiūrų]
Ei morbo nomen est avaritia – [Cicerone] tos ligos vardas – gobšumas.
Ejus dentes vel silicem comedere possunt – jo dantys net akmenį gali sugriaužti.
Elephanti corio circum tectus est – [Plautus]pažod.dramblio oda aptrauktas; storžievis.
Eloquentiae satis, sapientiae parum – [Sallustius] iškalbingumo pakanka, bet išminties mažoka.
Emori potius, quam servire – [Cicerone] geriau mirti negu vergauti.
Enumerat miles vulnera, pastor oves – karys skaičiuoja žaizdas, piemuo – avis.
Equi donati dentes non inspiciuntur – dovanotam arkliui į dantis nežiūrima.
Equo ne credite, Teucri Symbol;! – [Vergilius] netikėkite arkliu, trojėnai!
Eripit interdum, modo dat medicina salutem – [Ovidius] kartais medicina suteikia sveikatą, kartais atima.
Errare humanum est – [Seneca] klysti yra žmogiška.
Error in bello mors est – karo metu klaida – mirtis.
Esse oportet ut vivas, non vivere ut edas – reikia valgyti, kad gyventum, o ne gyventi, kad valgytum.
Est modus in rebus – [Horacius] viskam yra saikas.
Et ab hoste doceri – ir iš priešo mokomasi.
Et alii – ir kiti.
Et cetera [etc.] – ir kita; ir taip toliau.
Et gaudium et solacium in litteris est – [Plinius M.] moksle yra ir džiaugsmo, ir paguodos.
Etiam oblivisci qui sis interdum expedit – kartais net naudinga pamiršti, kas esi.
Etiam sanato vulnere cicatrix manet – ir išgydžius žaizdą, lieka randas.
Etiam sine lege poena est conscienta – sąžinė baudžia ir be įstatymų.
Etiamsi omnes, ego non – nors ir visi sutinka, o aš ne.
Et tu, Brute, contra me! – ir tu, Brutai, prieš mane ! [šitaip pasakė Cezaris savo bičiuliui Brutui, kad ir šis tarp jo žudikų]
Eunt anni more fluentis aquae – metai bėga kaip tekantis vanduo.
Ex auribus cognoscitur asinus – asilą iš ausų pažįstame.
Exeptio firmat regulam – išimtis patvirtina taisyklę.
Ex consensu – sutinkant; sutinkamai.
Exempla docent – pavyzdžiai moko.
Ex factis non ex dictis amici pensandi – draugus reikia vertinti pagal darbus, o ne pagal žodžius.
Exiguum munus cum dat tibi pauper amicus, accipito placide, plene et laudare memento – kada tau neturtingas draugas dovanoja mažą dovanėlę, priimk ją ramiai, būk patenkintas ir nepamiršk pagirti.
Exitus acta probat – [Ovidius] pabaiga apvainikuoja darbą.
Exitus letalis – pažod. mirtina baigtis; mirtis.
Ex libris -pažod.iš knygų; ekslibrisas [knygų ženklas su knygų savininko pavarde ir simboliniu piešiniu]
Ex lingua stulta veniunt incommoda multa – kvailas liežuvis pridaro daug nepatogumų.
Ex magna coena stomacho fit maxima poena – gausūs pietūs – pilvui didžiulė bausmė.
Ex malis eligere minima oportet – [Cicerone] iš [daugelio] blogybių reikia išsirinkti mažiausią.
Ex nihilo nihil – [Lucretius] iš nieko niekas neatsiranda.
Ex opere artifex cognoscitur – menininką iš kūrinio pažįstame.
Ex ore parvulorum veritas – kūdikų lūpomis kalba tiesa.
Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor – [Vergilius] iš mūsų kaulų teišauga keršytojas [Vergilijaus “Eneidoje” mirštančios Didonos prakeikimas]
Ex oriente lux – šviesa [ateina] iš rytų.
Ex parvis saepe magnarum rerum momenta pendent – [Livius] didžių dalykų sėkmė dažnai priklauso nuo smulkmenų.
Ex promtu – nepasirengus; netikėtai.
Extrema frequenter una habitant – [Aristoteles] kraštutinumai dažnai būna greta.
Extrema tegula stare – [Seneca] stovėti ant stogo krašto, t.y. būti arti kritiškos padėties.
Ex vitio alterius sapiens emendat suum – [Publilius] protingas žmogus iš svetimos klaidos mokosi pataisyti savąją.
Faber est suae quisque fortunae – [Sallustius] kiekvienas yra savo likimo kalvis.
Fac et spera – dirbk ir turėk viltį.
Facile dictu, difficile factu – lengva pasakyti, sunku padaryti.
Facile remedium est ubertatis – [Quintilianus] su pertekliumi susidoroti lengva.
Facilius est morbum evitare, quam curare – lengviau yra ligos išvengti negu ją išgydyti.
Facta, non verba – [reikia] darbų, ne žodžių.
Fallax fortuna – [Cicerone] apgaulingas likimas.
Fama crescit eundo – [Vergilius] paskala eidama [iš lūpų į lūpas] didėja; gandas auga plisdamas.
Fames est optimus coquus – badas – geriausias virėjas.
Fas est et ab hoste doceri – [Ovidius] galima ir iš priešo pasimokyti.
Fas non est hospitem violare – [Ceasar] – svečio nagalima užgaulioti.
Fata viam invenient – [Vergilius] likimas kelią suras, t.y. nuo likimo nepabėgsi.
Fateor me saepe pecasse, homo sum – [Petronius] prisipažįstu, kad aš dažnai nusikalsdavau – esu žmogus.
Fatetur facinus is, qui judicium fugit – kas bėga nuo teismo, tas prisipažįsta kaltas.
Faucibus premor – [Cicerone] esu sugriebtas už gerklės, t.y. mano padėtis be išeities.
Feci, quod potui, faciant meliora potentes – padariau ką galėjau, kas gali, tepadaro geriau [formulė, kuria Romos konsulai užbaigdavo savo kalbą, perduodami pareigas].
Felix, qui nihil debet – laimingas, kas neturi skolų.
Fere libenter homines id, quod volunt, credunt – [Ceasar] žmonės mieliau tiki tuo, ko geidauja.
Ferro ignique – [Cicerone] pažod.geležimi ir ugnimi; ugnimi ir kardu.
Ferro nocentius aurum – [Ovidius] auksas kenksmingesnis už geležį.
Ferrum, dum in igne candet, cudendum est – [Publilius] kalk geležį kol karšta.
Festina lente – [Suetonius] skubėk lėtai, t.y. nedaryk paskubomis;plg. liet.skubos darbas velnio naudai.
Fiat lux! – tebūnie šviesa!
Fide, sed cui vide – pasitikėk, bet žiūrėk kuo [pasitiki]
Filum trium sororum – pažod. trijų seserų siūlas; gyvybės gija [Parkos – trys seserys, likimo deivės; viena jų verpdavo gyvybės giją, antra – tęsdavo, trečia – nutraukdavo]
Finis coronat opus – pabaiga apvainikuoja darbą.
Fiscus semper rapax – valstybės iždas visada godus.
Foedum inceptu, foedum exitu – bjauri pradžia, bjaurus ir galas, t.y. koks gyvenimas, tokia ir mirtis.
Folio verso [f.v.] – pažod. atvertus lapą; kitame puslapyje.
Fortes fortuna adjuvat – [Terentius] drąsiems ir laimė padeda.
Fortuna caeca est – [Cicerone] laimė yra akla.
Fortunae muneribus utendum, non fidendum – [Sallustius] likimo dovanomis reikia pasinaudoti, bet pasitikėti jomis negalima.
Fortuna non addit sapientiam – laimė išminties neprideda.
Frequens imitatio transit in mores – dažnas pamėgdžiojimas virsta įpročiu.
Frigidus latet anguis in herba – [Vergilius]pažod.žolėje slepiasi šalta gyvatė [apie nuslėptą, bet mirtiną pavojų]
Fronti nulla fides – [Juvenal] išore pasitikėti negalima.
Fugaces labuntur anni – [Horacius] pasiutusiai bėga metai.
Fulgura summos feriunt montes – [Horatius] labai aukštus kalnus daužo žaibai.
Gallus in suo sterquilinio plurimum potest – [Seneca] ir gaidys ant savo mėšlyno yra visagalis; t.y. kiekvienas savo namuose yra šeimininkas.
Gaudeamus igitur juvenes dum sumus – taigi džiaukimės, kol jauni esame [studentų himno pirmieji žodžiai]
Gaudia et dolores cum amicis partiamur – džiaugsmais ir skausmais dalykimės su draugais.
Gladiator in arena consilium capit – gladiatorius apsisprendžia arenoje.
Gravissimum est imperium consuetudinis – [Publilius] įpročio galia labai didelė.
Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo – [Ovidius] lašas prakala akmenį ne jėga, bet dažnai krisdamas;plg. liet.lašas po lašo ir akmenį pratašo.
Habent sua fata libelli – [Terentius] knygos turi savo likimą.
Habitus non facit monachum – drabužis nepadaro vienuoliu, t.y. iš drabužių negali spręsti apie žmogų.
Hac itur ad astra – čia kylama į žvaigždes; toks kelias į garbę.
Hannibal ad portas! – Hanibalas prie vartų! [Livius], t.y. pavojus čia pat.
Haec me non laedunt – [Curtius] tai manęs neliečia.
Haud est virile terga fortunae dare – nevriška bėgti nuo likimo.
Haud semper errat fama – [Tacitus] paskala ne visada klysta.
Heu, dedecus ingens! – [Ovidius] o kokia gėda!
Hinc itur ad astra – iš čia kylama į žvaigždes [įrašas Vilniaus universiteto senosios astronomijos observatorijos sienoje]
Historia est magistra vitae – [Cicerone] – istorija yra gyvenimo mokytoja.
Historiam nescire hoc est semper puerum esse – [Cicerone] istorijos nežinoti – būti vaiku.
Hoc est melle dulci dulcius – [Plautus] tai saldžiau už saldųjį medų.
Hoc unum scio, quod nihil sciam – [Diogenes] tik tai žinau, kad nieko nežinau.
Hodie mihi, cras tibi – šiandien man, rytoj tau [toks pat likimas].
Hominem te esse memento – atmink, kad esi tik žmogus.
Hominis est errare, insipientis in errare perseverare – klysti žmogiška, bet klaidos laikytis kvaila.
Hominem quaero – [Diogenes] ieškau žmogaus.
Hominem te esse memento – atsimink, kad esi žmogus.
Homines nihil agendo agere consuescunt male – žmonės, nieko neveikdami, įpranta blogai elgtis.
Homines, quo plura habent, eo cupiunt ampliora – juo daugiau žmonės turi, juo daugiau nori.
Homini necesse est mori – žmogui reikia mirti; žmogui mirtis neišvengiama.
Hominis est errare – klysti yra žmogiška.
Homo ad intellegendum et ad agendum natus est – žmogus gimė mąstyti ir veikti.
Homo homini amicus est – žmogus žmogui – draugas.
Homo homini lupus est – [Plautus] žmogus žmogui – vilkas.
Homo locum ornat, non locus hominem – žmogus vietą puošia, o ne vieta žmogų.
Homo non sibi soli natus est (Lucanus) – Žmogus yra gimęs ne tik sau vienam.
Homo sapiens – žmogus kaip protinga būtybė [mokslinis žmogaus pavadinimas biologijoje]
Homo sine litteris – neišsilvinęs žmogus.
Homo sum – esu žmogus.
Homo sum, humani nihil a me alienum puto – [Terentius] esu žmogus ir nieko, kas žmogiška, nelaikau sau svetima.
Honestus rumor alterum est patrimonium – [Publilius] geras vardas – tai antras iš tėvo paveldėtas turtas.
Honor est praemium virtutis – šlovė – atlyginimas už šaunumą.
Honoris causa -pažod.dėl garbės; už nuopelnus [pvz.,suteikiamas mokslo laipsnis už mokslinius nuopelnus]
Honos habet onus – garbė uždeda sunkias pareigas.
Hospes – hostis – svetimšalis – priešas [kraštutinio nacionalizmo formulė]
Hostium munera non munera – priešų dovanos – ne dovanos.
Hujus anni [h.a.] – šių metų; šiais metais.
Hujus mensis [h.m.] – šio mėnesio; šį mėnesį.
Humiles laborant, ubi potentes dissident – paprasti žmonės kenčia, kai galiūnai nesutaria.
Hygiena est amica valetudinis – higiena – sveikatos draugė.
Ibidem [embid., emb.] – ten pat [nurodant citatų šaltinius]
Ibi patria, ubi bene – [Aristophanes] tėvynė ten, kur gera.
Idem – tas pats [apie knygos autorių]; taip pat; lygiai taip.
Iidem per idem. – tas pats per tą patį.
Id est [i.e.] – tai yra; vadinasi.
Ignavis semper feriae sunt – tinginiams visada šventė.
Ignis igne non exstinguitur – ugnis ugnimi negesinama.
Ignoramus et ignorabimus – nežinome ir nežinosime [agnostikų posakis apie tariamą žmogaus pažinimo galios ribotumą]
Ignorantia legis nocet – įstatymo nežinojimas kenkia; įstatymo nežinojimu nepasiteisinsi.
Ignoscito saepe alteri, nunquam tibi – [Publilius] kitam atleisk dažnai, o sau – niekados.
Ignoti nulla cupido – [Ovidius] nežinantis neturi jokio troškimo; ko nežinai, to ir nenori.
Imago animi vultus est – [Cicerone] veidas – sielos atspindys.
Imbrem tonitrus antecedit – griaustinis lietų panašauja.
Immedicabile vulnus ense recidendum est – [Ovidius] nepagydomą žaizdą reikia išpjauti kardu.
Impares nascimur, pares morimur – [Seneca] gimstame nelygūs, mirštame lygūs.
Impedit ira animum, ne possit cernere verum – [Dionysius] pyktis apipainioja sielą, kad ji negalėtų tiesos pastebėti.
Impellere aliquem praecipitantem – [Cicerone] pažod.pastumti ką griūvantį; pribaigti žūvantį.
Imperat aut servit pecunia cuique – [Horacius] kiekvienas yra savo pinigų šeimininkas arba vergas.
Imperium habere vis magnum? emmpera tibi – [Publilius] ar nori turėti didelę valdžią? Įsakyk pats sau, t.y. susivaldyk.
Imperium in imperio – valstybė valstybėje.
Imprimatur – tebūnie spausdinama [bažnytinės cenzūros formulė, kuria leidžiama spausdinti knygą]
Imo péctore. – iš visos širdies.
In absentia – nesant.
In angustiis amici apparent – [Petronius] nelaimėje paaiškėja, kas yra [tikri] draugai;plg. liet.draugą nelaimėje pažinsi.
In arte sua quilibet rex – kiekvienas savo specialybėje galiūnas.
In articulo mortis – ant mirties slenksčio; mirties akivaizdoje.
In bello aut vincendum, aut fortiter occumbendum – kare reikia nugalėti arba didvyriškaii žūti.
In brevi – trumpai.
In casu necessitatis – esant būtinam reikalui.
In cavea non canit luscinia – narve lakštingala nesuokia.
Incognito – slaptai; nepasakant savo tikros pavardės.
In cruce pascere corvos – [Horacius] varnas ant kryžiaus maitinti, t.y. būti nukryžiuotam.
In cunctis domina pecunia est – visur viešpatauja pinigai.
In deposito – saugojimui; saugoti [banke pinigus].
Index librorum prohibitorum – uždraustų knygų sąrašas [katalikų bažnyčios draudžiamų knygų sąrašas].
In fine – gale; pabaigoje.
In folio – ½ popieriaus lapo [leidinio formatas].
Infortunium tuum celato, ne gaudio inimicos afficias – savo nelaimę slėpk, kad priešams nesuteiktum džiaugsmo.
Ingemiscere nonnunquam viro concessum est – [Cicerone] – kartais ir vyrui leistina sudejuoti.
Ingenuus animus non fert vocis verbera – [Publilius] kilni siela nepakenčia keiksmų.
In idem flumen bis non descendimus – [Seneca] į tą patį upės vandenį dukart neįbrendame.
Inimicus oculus esse vicini solet – kaimyno akis paprastai esti nepalanki.
Inimicus sapiens praestat amico stulto – geriau protingas priešas negu kvailas draugas.
In media luce errare – [Seneca] klaidžioti vidur dienos.
In medio stat veritas – tiesa yra ties viduriu.
In memoriam – atminti; atminimui.
In mundo – visiškai pasirengus.
In natura – tikrovėje; natūraliu pavidalu; natūra; prekėmis [tiekimas].
In naturalibus – nuogas; visiškai nuogas; nuogutėlis.
In octavo – popieriaus lapo [leidinio formatas].
In pace – taikoje; ramybėje.
In patria natus non est propheta vocatus – niekas savo tėvynėje gimęs nėra laikomas pranašu;plg. liet.savam krašte pranašu nebūsi.
In quarto – ¼ popieriaus lapo [leidinio formatas].
In saecula saeculorum – per amžių amžius.
Insanus omnis furere credit ceteros – kiekvienas pamišėlis mano, kad ir kiti eina iš proto.
In silvam non ligna feras – [Horacius] nesinešk malkų mišką , t.y. nedirbk nereikalingo darbo.
In sinu viperam habere – [Cicerone] laikyti gyvatę užantyje.
In situ – buvimo vietoje.
In specie – atskirai.
Instantia est mater doctrinae – užsispyrimas – mokslo globėjas.
Inter arma silent leges – [Cicerone] karo metu įstatymai tyli.
Inter caecos et monoculus rex est – tarp neregių ir vienakis yra karalius.
Inter duos litigantes tertius gaudet – tarp dviejų besipešančių trečias džiūgauja; tarp dviejų besipešančių trečias laimi.
Inter malleum et incudem – tarp kūjo ir priekalo.
Iinter nos – tarp mūsų; tarp keturių akių.
Inter nos loquendo – tarp mūsų kalbant.
Interpone tuis interdum gaudia curis – [Dionysius] į savo rūpesčius protarpiais įterpk džiaugsmų.
In venere semper dulcis est dementia – [Publilius] mylint visada malonu ir pakvailioti.
Invidus alterius macrescit rebus opimis – [Horacius] pavyduolis liesėja, kai kitam sekasi.
Invida gloriae assiduus cmoes est – [Nepote] pavydas – nuolatinis šlovės palydovas.
In vino feritas – vyne – žiaurumas, t.y. vynas daro žmogų žiaurų.
In vino veritas – vyne teisybė, t.y. išgėręs žmogus sako tiesą;plg. liet.kas blaiviam galvoj – tas girtam ant liežuvio.
In vino veritas, in aqua sanitas – [Plinius M.] vyne – teisybė, vandenyje – sveikata.
In vitro – mėgintuvėlyje [eksperimentas laboratorijoje].
In vivo – gyvame organizme.
Ipsa senectus morbus – [Terentius] pati senatvė jau yra liga.
Ira caecos homines reddit – pyktis apakina žmones.
Ira est initium insaniae – [Ennius] pyktis – beprotybės pradžia.
Is fecit, cui prodest – padarė tas, kuriam tatai naudinga [iš romėnų teismo praktikos].
Vs minimo eget, qui minimum cupit – [Publilius] kas labai mažai geidžia, tas ir trūkumo beveik nejaučia.
Istuc viri est officium – [Terentius] štai taip turi pasielgti [tikras] vyras.
Ita diis placuit – taip dievai panorėjo; taip likimas lėmė.
Item – taip pat.
Ite, missa est ! – eikite, mišios pasibaigė !
Jam satis superque – [Cicerone] jau daugiau negu reikia.
Jejunus venter non audit verba libenter – alkanas pilvas kalbų nemėgsta.
Jucundi acti labores – [Cicerone] baigti darbai malonūs; malonu, kai darbai jau baigti.
Jucundissimum est amari, sed non minus amare – labai malonu būti mylimam, bet ne mažiau malonu ir mylėti.
Judex damnatur, cum nocens absolvitur – [Publilius] teisėjas smerkiamas, kai nusikaltėlis išteisinamas; nusikaltėlio išteisinimas – teisėjo gėda.
Jus summum saepe summa est malitia – [Terentius] aukščiausiasis teisingumas dažnai virsta didžiausia niekšybe.
Juvat cibus post opus – po darbo malonu ir pavalgyti; plg.liet. po darbo ir duonos pluta gardi.
Juveni parandum, seni utendum – jaunas turi daryti, senas – naudotis.
Labor corpus firmat – darbas grūdina kūną.
Labor doloris animi remedium est – darbas gydo sielos [širdies] skausmą.
Labor improbus omnia vincit – [Vergilius] atkaklus darbas viską nugali.
Labor hominem firmat – darbas grūdina žmogų.
Lacus siccus – [Propertius]pažod.sausas ežeras; nenaudingas daiktas.
Lapsus linguae – apsirikimas kalbant.
Lapsus mentis – dalykinė klaida.
Lassus tamquam caballus in clivo – [Petronius] pailsęs tarsi arkliūkštis, lipdamas į kalnelį.
Lato sensu – plačiąja prasme.
Latrante uno, latrat statim et alter canis – vienam šuniui lojant, tuoj ima loti ir kitas.
Laudata improbitas fiet intolerabilis – pagirtas įžūlumas taps nepakenčiamas.
Laudat venales, qui vult extrudere, merces – parduodamą prekę giria tas, kas nori jos atsikratyti.
Laus eorum emori non potest – [Cicerone] jų garbė nemirtinga.
Legem nocens veretur, fortunam innocens – [Publilius] kaltasis bijo įstatymo, dorasis – likimo.
Leo a leporibus insultatur mortuus – kiškiai tyčiojasi iš negyvo liūto.
Levant carmina curas – dainos lengvina rūpesčius.
Lex non scripta – nerašytas įstatymas.
Libenter homines id, quod volunt, credunt – [Caesar] žmonės mielai patiki tuo, ko geidžia.
Libertas dulce auditu nomen – [Livius] laisvė – malonus ausiai žodis.
Liberum arbitrium – laisva valia.
Libri Venerem olentes -pažod.Venera kvepiančios knygos, t.y. knygos apie meilę.
Licet – leista; laisva; galima.
Litterarum radices amarae, fructus dulces – [Cicerone] mokslo šaknys karčios, vaisiai – saldūs.
Littera scripta manet -pažod.parašyta raidė išlieka; kas parašyta – išlieka.
Litterae docet, littera nocet – raidė moko, raidė kenkia, t.y. viena raidė gali pakeisti viso sakinio reikšmę.
Litterae non erubescunt – [Cicerone] raidės neraudonuoja , t.y. parašyti gali bet ką.
Littera sripta manet – parašyta raidė išlieka, t.y. kas parašyta – išlieka.
Locus delicti – nusikaltimo vieta.
Loquentiae multum, sapientiae parum – kalbos daug, o išminties maža.
Loqui nescit et tacere non potest – kalbėti nemoka ir tylėti negali.
Lupus – malus ovium custos – vilkas – prastas avių saugotojas.
Magis nocent insidiae, quae latent – [Terentius] paslėpti spąstai – pavojingesni.
Magister artium – mokslų magistras [mokslo laipsnis].
Magna cum laude – su dideliu pagyrimu [kai kuriose šalyse aukštųjų mokyklų mokslo baigimo laipsnis].
Magna vis est consuetudinis – įprotis turi didelę jėgą.
Magni nominis umbra – garsaus vardo šešėlis [apie žmogų, kuris dangstosi buvusios garbės šešėliu].
Magnus dux – didysis vadas [valdovas].
Major e longinquo reverentia – atstumas pagarbą didina [Tacite], t.y. tolimi dalykai kelia daugiau pagarbos.
Mala gallina, malum ovum – prasta višta, prasti ir kiaušiniai.
Malo cum dignitate potius cadere, quam ignominia servire – geriau garbingai žūti, negu negarbingai vergauti.
Malo cum Platone errare, quam cum allis recte sentire – geriau su Platonu klysti, negu su kitais teisingai manyti.
Malum necessarium – neišvengiama blogybė.
Malum nullum est sine aliquo bono – nėra blogio, kurs neturėtų ko gera;plg. liet.nėra to bloga, kas neišeitų į gera.
Maneat nostros ea cura nepotes! – [Vergilius] tesirūpina tuo mūsų palikuonys!
Manet alta mente repostum – [Vergilius] – lieka užslėpta giliai širdyje.
Manu militari -pažod.karine ranka; ginkluota jėga.
Manu propria [m.p.] – savo ranka [pairašyta]
Manus manum lavat – [Seneca] ranka ranką prausia.
Maria caelo miscere – [Vergilius]pažod.jūras su dangumi sumaišyti; apversti viską aukštyn kojomis.
Maria montesque polliceri – [Sallustius]pažod.jūras ir kalnus žadėti; aukso kalnus žadėti.
Materna lingua -pažod.motinos kalba; gimtoji kalba.
Mea culpa – mano kaltė; dėl mano kaltės.
Medicina est ars curandi – medicina – gydymo menas.
Medice, cura te ipsum – gydytojau, pasigydyk pats save! (sakoma tiems, kurie savo ydas kitiems priskiria).
Medico praesente nihil nocet – kai šalia gydytojas, niekas nekenkia.
Medio tutissimus ibis – [Ovidius] viduriu eiti saugiausia.
Melius nil caelibe vita – [Horacius] nieko nėra geriau už viengungio gyvenimą.
Memento mori – atsimink, kad mirsi.
Memoria – thesaurus omnium rerum – [Cicerone] atmintis – visa ko saugykla.
Mendacem memorem esse oportet – [Kvintilijan] melagis privalo turėti gerą atmintį.
Mens agitat molem – [Vergilius] ryžtas išjudina minią.
Mens sana in corpore sano – sveika siela sveikame kūne [Juvenal]
Mensis currentis [m.c.] – šio mėnesio; šį mėnesį.
Mens sana in corpore sano – [Juvenal] sveikas protas sveikame kūne.
Mente captus – pamišęs; kuoktelėjęs.
Merula alba – [Varro] balta varna, t.y. retenybė; keistenybė.
Minutula pluvia imbrem parit – mažutis lietutis atneša liūtį.
Mirabile auditu – nuostabu girdėti.
Missa vox nescit reverti – [Horacius] pasakytas žodis atgal nebegrįžta.
Modicus cibi, medicus sibi – kas nepiktnaudžiauja maistu, tas pats sau gydytojas.
Momento fit cinis, diu silva – [Seneca] miškas auga ilgai, o virsta pelenais – akimirka.
Monstrum horrendum – [Vergilius] pabaisa; siaubūnas.
Montes auri polliceri – [Terentius] aukso kalnus pažadėti.
More majorum – pagal protėvių papročius.
Morituri te salutant – [Suetonius] pasiryžę mirti tave sveikina.
Mors infanti felix, juveni acerba, nimis sera seni – [Publilius] kūdikiui mirtis – laiminga, jaunuoliui – žiauri, senam žmogui – labai vėluojanti.
Mors janua vitae – mirtis – gyvenimo durys.
Mors ultima linea rerum – [Horacius] mirtis – visa ko baigtis.
Mors ultima ratio – mirtis yra paskutinė sąskaita.
Motu proprio – savo noru; niekieno neverčiamas.
Mulgere hircos – [Vergilius]pažod.melžti ožius,plg. liet.tiek naudos kiek iš ožio pieno.
Muliebris lacrima condimentum malitae est – [Publilius] moters ašara – klastingumo prieskonis.
Multae regum aures atque oculi – valdovai turi daug ausų ir akių.
Multa ferunt anni venientes commoda secum, multa recedentes adimunt – [Horatius] metai ateidami daug laimės atsineša, pasitraukdami – daug atima.
Multa ignoscendo fit potens potentior – [Publilius] galingas žmogus, daug ką atleisdamas, tampa dar galingesnis.
Multa novit, sed male novit omnia – žinojo daug, bet viską paviršutiniškai.
Multos timere debet, quem multi timent – [Publilius] tas, kurio daugelis bijo, pats turi daugelio bijoti.
Mundus vult decipi, ergo decipiatur – pasaulis nori būti apgaunamas, tad tebūnie apgautas.
Munera auctor quae pretiosa facit – [Ovidius] dovanos vertė pareina nuo paties dovanotojo.
Mutato nomine – pakeitus vardą.
Natu majorem reverere – pagyvenusį žmogų gerbk.
Natura abhorret vacuum – gamta nekenčia tuštumos.
Natura in minimis maxima – prigimtis labiausiai pasireiškia mažiausiuose dalykuose.
Naturalia non sunt turpia – natūralių dalykų nereikia gėdytis.
Natura solitarium nihil amat – [Cicerone] gamta vienatvės nepakenčia.
Natura trahit ad sua jura – gamta verčia veikti pagal savo dėsnius.
Ne cede malis – nelaimėje nenusimink.
Necessitatem ferre non flere addecet – [Publilius] su būtinumu reikia susitaikyti, o ne verkšlenti.
Necessitati parendum est – [Cicerone] būtinumui reikia paklusti.
Nec plus ultra – aukščiausioji riba; nepralenkiamas.
Nec scire fas est omnia – [Horacius] viską žinoti nėra lemta.
Nec sibi nec alteri – nei sau, nei kitam.
Nec tempora perde precando – negaišk laiko maldaudamas.
Nemo esse judex in sua causa potest – [Publilius] niekas negali būti savo bylos teisėjas.
Nemo nascitur doctus – niekas negimsta mokytas.
Nemo non nostrum peccat – [Petronius] kiekvienas iš mūsų klystame.
Nemo potentes aggredi tutus potest – eiti prieš galinguosius visados pavojinga.
Nemo propheta acceptus est in patria sua – niekas nėra laikomas savo tėvynėje pranašu; savam krašte pranašu nebūsi.
Nemo repente venit turpissimus – niekas tuojau pat labai bjaurus nepasirodo.
Ne mortuae quidem mulieri habes fidem – [Euripides] net ir mirusia moterimi tu nepasitiki.
Ne puero gladium! – neduok vaikui kardo!
Nescias, qoud scis, si sapis – jei esi protingas, tylėk, kad ir žinai.
Nescit vox missa reverti – [Horacius] pasakytas žodis negrįžta.
Nihil agere delectat – [Cicerone] nieko neveikti – malonu.
Nihil est ab omni parte beatum – [Horacius] niekas nebūna visiškai laimingas.
Nihil est annis velocius – [Ovidius] nieko nėra greitesnio už metus.
Nihil est veritate amabilius – tiesa malonesnė už viską.
Nihil intractabilius homine stulto – [Epictetus] nėra didesnio užsispyrėlio už kvailį.
Nihil perpetuum, pauca diuturna – [Seneca] nieko nėra amžina, tik tai kas trunka ilgai.
Nihil probat, qui nimium probat – kas per daug įrodinėja, tas nieko neįrodo.
Nihil similius est insano, quam ebrius – [Plautus] niekas nėra toks panašus į beprotį kaip girtas žmogus.
Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum – negalima pasakyti tokios kvailystes, kurios nepasakytų koks filosofas.
Nil admirari – [Horacius] niekuo nereikia stebėtis.
Nil novi sub sole – nieko nauja po saule.
Nil spernat auris nec tamen credat statim – [Phaedrus] išklausyti reikia viską, tik nereikia skubėti patikėti.
Nimia familiaritas contemptum parit – [Plinius M.] per didelis familiarumas sukelia nepagarbą.
Nimium altercando veritas amittitur – [Publilius] per daug besiginčijant, dingsta teisybė.
Nisi qui scit facere, insidias nescit metuere – tik tas nebijo pinklių, kurs pats moka jas regzti.
Nitimur in vetitum, semper cupimusque negata – [Ovidius] mus visada vilioja tai, kas uždrausta, ir trokštame to, kas neleidžiama.
Noli tangere circulos meos! – [Archimedes] neliesk mano apskritimų! , t.y. neardyk mano planų.
Nolite judicare et non judicamini – neteiskite ir nebūsite teisiami.
Nomen atque omen – [Plautus] vardas, turintis lemties ženklą.
Nomen nescio [N.n.] -pažod.vardo nežinau; nežinomas vardas; kažkoks asmuo.
Non bis in idem -pažod.ne dukart už tą patį; už vieną nusikaltimą negalima dukart bausti.
Non est medicina sine lingua Latina – medicina negali apseiti be lotynų kalbos.
Non liquet [N.l.] – neaišku; neįrodyta [formulė, kuria teisėjas susilaikydavo nuo sprendimo jam neaiškioje byloje].
Non locus virum, sed vir locum ornat – ne vieta puošia žmogų, o žmogus vietą.
Non omnes sancti, qui calcant limina templi – [Varro] ne visi, kurie mindžioja šventovės slenksčius, yra šventi.
Non omnis moriar – [Horacius] aš ne visas numirsiu, t.y. po mano mirties liks mano darbai.
Non oportet hospitem semper hospitem esse – nereikia svečiui visada būti svečiu; plg. liet. žuvis ir svečias trečią dieną dvokia.
Non posse videtur muscam excitare – [Seneca] atrodo, kad jis musės negalėtų nuskriausti.
Non procul a proprio stipite poma cadunt – obuoliai nuo obels netoli krinta.
Non progredi est regredi – neiti priekin – lygu žengti atgal.
Non scholae, sed vitae discimus – [Seneka] mokomės nemokyklai, o gyvenimui.
Non, ut edam, vivo, sed, ut vivam, edo – [Quintilianus] gyvenu ne tam, kad valgyčiau, bet valgau tam, kad gyvenčiau.
Nosce te ipsum! – [Socrates] pažink pats save!
Nota bene ! [N.B.] -pažod.gerai įsidėmėk! ; pastaba.
Novus rex, nova lex – naujas karalius, naujas įstatymas.
Nox cogitationum mater – naktis apmąstymų motina.
Nulla regula sine exeptione – [Cicerone] nėra taisyklės be išimties.
Oblivio signum negligentiae – užmiršimas – apsileidimo ženklas.
Ocurrunt homines, nequeunt occurrere montes – žmonės susitinka, kalnai negali susitikti.
Oderint, dum metuant – [Cicerone] tegu sau neapkenčia, kad tik bijotų.
Odi praecoci puerulos sapientia – [Apuleius] man nepatinka per ankstyvo galvotumo viščiukai.
O, dives, dives, non omni tempore vives! – o turtuoli, turtuoli, amžinai tu negyvensi!
Oeum et operam perdidi – [Plautas] išeikvojau aliejų ir darbą, t.y. visas darbas perniek.
Omne ignotum pro magnifico – [Tacite] visa, kas nežinoma, atrodo žavingai.
Omnia mea mecum porto – [Cicerone] visa, ką turiu, nešuosi su savimi, t.y. tikrasis žmogaus turtas – vidinės jo savybės.
Omne nimium nocet – kenkia visa, kas per daug;plg. liet.kas per daug, tas nesveika.
Omnia mea mecum porto – visa, ką turiu, nešuosi su savimi [tikrasis žmogaus turtas – vidinės jo sąvybės]
Omnia vincit amor – [Vergilius] meilė viską nugali.
Opus citatum [Op.cit.] – cituotas veikalas.
O, sancta simplicitas! – o šventasis naivumas ! [šitaip sušukęs Jan Hus, kai pamatęs senutę, metančią dar malkų į laužą, ant kurio jis buvo deginamas 1415m.]
Oscitante uno deinde oscitat et alter – vienam žiovaujant, ima žiovauti ir kitas.
Otempora, o mores! – [Cicerone] kas per laikai, kas per papročiai!
Ovem lupo committere – [Terentius] pavesti vilkui avį saugoti;plg. liet.įdavė vilkui avis ganyti.
Pacem cum hominibus, bellum cum vitiis habe – su žmonėmis sugyvenk, su ydomis kariauk.
Pacta sunt servanda – sutarčių reikia laikytis.
Panem et circenses! – [Juvenal] duonos ir žaidimų! [senovės Romos minios šūkis; perkeltine prasme šie žodžiai reiškia moralinį sumenkėjimą, stoką kilnesnių tikslų]
Parce valetudini! – [Cicerone] saugok sveikatą!
Par pari refertur – [Terentius] atsimokama tuo pačiu;plg. liet.akis už akį, dantis už dantį.
Par pari respondet – [Cicerone] toks su tokiu sutaria.
Pars beneficii est quod petitur, si belle neges – [Publilius] mandagiai atmestas prašymmas – šiokia tokia paslauga.
Pars sanitatis velle sanari est – [Seneca] norėjimas pasveikti – jau dalis pasveikimo.
Pascitur in vivis livor, post fata quiescit – tarp gyvųjų pavydas džiūgauja, o po jų mirties – ilsisi.
Patere legem, quam ipse tulisti – [Cato] laikykis savo paties sukurto įstatymo, t.y. griežtai laikykis savo principų.
Pater familias – šeimos tėvas; šeimos galva [teisinis terminas]
Pater patriae -pažod.tėvynės tėvas; tėvynei nusipelnęs žmogus.
Pathe mathos – [Eschil] kantrybė yra mokytoja.
Patientia vincit omnia – kantrybė viską nugali.
Patria est, ubicumque est bene – kur gera, ten tėvynė.
Paulatim summa petuntur – viršūnės pasiekiamos pamažu.
Pauper est, cui sua non sufficiunt – vargšas tas, kuriam neužtenka, ką turi.
Pax intrantibus, salus exeuntibus esto! – tebūnie ramybė įeinantiems, gerovė – išeinantiems!
Pax vobiscum! – ramybė jums!
Peccatum extenuat, qui celerit corrigit – [Publilius] kas greitai [savo] klaidą ištaiso, tas ją sušvelnina.
Peccatur intra et extra – [Horacius] visur nusikaltimų esti.
Pecuniae oboediunt omnia – pinigo visa kas klauso;plg. liet.su pinigais ir velnią ant stogo užvarysi
Pecunia non olet – [Suetonius] pinigai neturi kvapo.
Pejora juvenes facile praecepta audiunt – negražių pamokymų jaunuoliai su noru klauso.
Pendere filo – [Ovidius] kaboti ant plauko, t.y. būti dideliame pavojuje.
Per aequa, per iniqua – [Livius] leistinomis ir neleistinomis priemonėmis; visokiais būdais.
Per aspera ad astra – [Seneca] per kančias į žvaigždes; per kančias į garbę.
Pereat! – tegu žūva!
Pereat mundus, fiat justitia! – [Augustin] kad ir pasaulis žūtų, teįvyksta teisingumas!
Periculum in mora – [Livius] delsimas sukelia pavojų.
Periit, qui virtutis viam deseruit – kas išklydo iš doros kelio, tas žuvęs.
Perpetuum mobile -pažod.amžinai judantis; amžinasis variklis, t.y. neįvykdomas dalykas.
Per risum multum cognoscimus stultum – kvailį iš didelio juoko pažįstame; plg. liet. kvailys iš visko juokiasi.
Persona grata, persona non grata – pageidaujamas asmuo, nepageidaujamas asmuo [diplomatijoje]
Petere licet – prašyti leidžiama.
Pinxit [pinx., pxt., p.] – nupiešė [žodis prie tapytojo pavardės paveiksle].
Piscem natare doces – mokai žuvį plaukioti.
Piscis primum a capite foetet – žuvis pradeda dvokti nuo galvos.
Plane qualis dominus, talis est servus – [Petronius] koks ponas, toks ir tarnas.
Plaudite, acta est fabula – [Suetonius] plokite – vaidinimas baigtas.
Pluurimos annos, plurimos! -pažod.labai daug metų, labai daug! ; ilgiausių metų, ilgiausių.
Plus minus – maždaug.
Plus potets asinus negare, quam philosophus probare – asilas gali daugiau paneigti, negu filosofas įrodyti.
Post Christum [natum] – po Kristaus gimimo; mūsų eroje.
Post coenam jace et pausa, nec i nec sta sine causa – pavalgęs pagulėk ir patylėk, be reikalo nesikelk ir nevaikščiok.
Post factum – po to, kai padaryta; po to, kai viskas baigta; po visa ko.
Post hominum memoriam – [Cicerone] kiek atsimena žmonės; nuo neatmenamų laikų.
Post labores quies necessaria est – po darbų būtina pailsėti.
Post mortem nihil est – [Seneca] po mirties nieko nėra.
Post scriptum [P.S.] -pažod.po parašyto; prierašas pabaigus ir pasirašius laišką.
Post post scriptum [P.P.S.] – antras prierašas laiško gale.
Post tenebras lux – po tamsos – šviesa.
Potius sero quam nunquam – [Livius] geriau vėliau negu niekad.
Praestat invidiosum esse, quam miserabilem – geriau būti nemylimam negu pasigailėtinam.
Primo crede mulieris consilio, secundo noli – moters patarimo pirma paklausyk, paskui savaip padaryk.
Primo mihi – pirmiausia man (egoisto šūkis).
Primus inter pares – pirmas tarp lygių [viduramžiais krašto valdovo valdžios apibrėžimas].
Pro aris et focis pugnare – [Cicerone] kovoti dėl aukurų ir židinių, t.y. kovoti dėl tėvynės.
Pro centum [ % ] – nuo šimto; šimtoji dalis; procentas.
Procul este, profani! – [Vergilius] šalin, neišmanėliai!
Pro die – dienai; paros dozė.
Pro dosi – vienkartinė dozė.
Pro et contra – už ir prieš.
Profanum vulgus – [Horatius] neapsišvietusi [tamsi] liaudis.
Pro mille – nuo tūkstančio; tūkstantoji dalis; promilė.
Prosit! – pažod. tepadeda! ; į sveikatą! [sveikinimas geriant]
Proximus est sibi quisque – kiekvienas yra artimiausias sau;plg. liet.kiekvieno pirštai į save linksta.
Proximus sum egomet mihi – [Terentius] aš pats esu artimiausias sau.
Pulchre, bene, recte! – gražiai, gerai, teisingai!
Quae nocent, docent -pažod.kas kenkia, tas moko; iš klaidų mokomės.
Quale ingenium, talis oratio – koks protas, tokia ir kalba.
Qualis avis, talis cantus – koks paukštis, tokia ir giesmė.
Qualis pater, talis filius – koks tėvas, toks ir sūnus.
Qualis rex, talis grex – koks karalius, tokie ir valdiniai.
Qualis vita et moris ita – koks gyvenimas, tokia ir mirtis.
Quam parva sapientia regitur mundus! – kokia maža išpažintis valdo pasaulį!
Quantum satis – kiek reikia; pagal reikalą [receptų formulė].
Quem dii odere, paedagogum fecere – ko dievai neapkentė, tą pedagogu padarė.
Quidquit agis, prudenter agas et respice finem – [Ovidius] ką darai, daryk protingai ir žiūrėk tikslo.
Qui e nuce nucleam esse vult, frangit nucem – [Plautus] kas nori suvalgyti riešuto branduolį, suskaldo riešuto kevalą.
Qui fuit rana, nunc est rex – [Petronius] buvo varlė, o dabar – valdovė.
Qui gladio ferit, gladio perit – kas kardu kovoja, nuo kardo ir žūva.
Quilibet fortunae suae faber – [Sallustius] kiekvienas savo likimo kalvis.
Qui nescit dissimulare, nescit regnare – kas nemoka veidmainiauti, tas nemoka ir viešpatauti.
Qui ne risque rien, n’a rien – kas nerizikuoja, tas nieko neturi.
Qui quaerit inveniet, pulsanti aperietur – kas ieško, tas suras, kas beldžia, tam bus atidaryta.
Qui quaerit, reperit – kas ieško, tas randa.
Qui pro quo. – nesusipratimas, painiava
Quo vadis? – kur eini?.
Quod bene vertat! – teišeina tai į gera!
Quod bonum, felix, faustum fortunatúmque sit! – telydi laimė!
Quod capita, tot sententiae – [Terencius] kiek galvų, tiek nuomonių.
Quod cito fit, cito perit – kas greitai atsiranda, greitai ir prapuola.
Quod erat demonstrandum – [Euclides] ką ir reikėjo įrodyti.
Quod licet Jovi, non licet bovi – [Seneca] kas leidžiama Jupiteriui, tas neleidžiama jaučiui [tas pats dalykas ne visiems pritinka].
Quod nescias, damnare summa est temeritas – didžiausia kvailybė smerkti tai, ko nesupranti.
Quod periit, periit – [Plautus] kas praėjo – jau praėjo; kas buvo – pražuvo.
Quum promiseris, facias – [Seneca] jei prižadėjai, ištesėk.
Rara avis -pažod.retas paukštis; retenybė.
Raro corvum corvus exoculat – reta, kad varnas varnui akis iškapotų; plg. liet. varnas varnui akies nekerta.
Raro senex mutat sententiam – senas žmgus retai keičia savo nuomonę.
Reddenda est terra terrae – iš dulkės kilęs, į dulkę pavirsi.
Redde, quod debes – [Petronius] grąžink, ką privalai.
Relata refero – sakau, ką girdėjau.
Rem tene, verba sequentur – [Caton Vyresnysis] žiūrėk esmės, o žodžiai patys ateis.
Repetitio est mater studiorum – kartojimas yra mokymosi motina.
Requiem – pažod. atilsį; gedulingas kūrinys.
Requiescat in pace! – tesiilsi ramybėje!
Reservatio mentalis – atsarginė mintis.
Res publica – viešas reikalas; valstybė; respublika.
Restitutio in integrum – [Cicerone] atstatymas į seną padėtį; visiškas atstatymas; gražinimas buvusių teisių.
Rex viva lex – valdovas – gyvas įstatymas.
Ridentem dicere verum – [Horacius] juokaujant pasakyti tiesą.
Roma locuta, causa finita – [Augustin] Roma pasakė – ginčas baigtas, t.y. popiežiaus sprendimas galutinis.
Saepe nihil inimicius homini, quam sibi ipse – dažnai žmogus pats sau didžiausias priešas.
Saluberrimum tempus ver set – [Celsus] pavasaris yra sveikiausias laikas.
Salve! Salvete! – sveikas! ; sveiki!
Sapere aude – drįsk būti protingas [Horacius], t.y. vadovaukis protu.
Sapientia vino obumbratur – [Plinius M.] vynas aptemdo protą.
Satis eloquentiae, sapientiae parum – [Saliustius] iškalbingumo pakanka, bet išminties mažoka.
Satis est hostem superare, nimium est perdere – pakanka priešą nugalėti, pražudyti – [jau] per daug.
Satisfacere naturae – [Cicerone] atiduoti gamtai skolą, t.y. mirti.
Sat pulchra, si sat bona – pakanka gražumo, jei tik pakanka gerumo.
Scio, nihil scio – [Sokrates] žinau, kad nieko nežinau.
Secreto amicos admone, lauda palam – draugus pamokyk slapta, pagirk – viešai.
Semper paratus – visada pasirengęs.
Separatio a toro et mensa – atskyrimas nuo lovos ir stalo [ištuoka].
sero sapere – [Cicerone] būti gudriam po laiko.
Sero venientibus ossa – vėluojantiems kaulai.
Sic erat in fatis – [Ovidius] taip buvo likimo lemta.
Sic est vita hominum – [Cicerone] toks jau žmonių gyvenimas.
Sic transit gloria mundi – taip praeina pasaulio garbė.
Sic volo, sic jubeo – taip aš noriu, taip įsakau.
Silentium videtur confessio – tylėjimas – lygu sutikimas.
Similia similibus curantur – panašūs dalykai panašiai ir gydomi [gydytojų homeopatų devizas].
Similis simili gaudet – toks tokiu džiaugiasi.
Simulans amicum inimicus inimicissimus – priešas, apsimetęs draugu, yra pats niekingiausias.
Simul flare sorbereque haud facile est – [Plautus] vienu metu įkvėpti ir iškvėpti nelengva, t.y. vienu metu užsiimti įvairiais darbais nelengva.
Sine amicitia vita est nulla – be draugų – ne gyvenimas.
Sine anno [s.a.] -pažod.be metų; metai nenurodyti [kada išleista knyga ir t.t.].
Sine cura -pažod.be rūpesčio; sinekūra; gerai apmokama tarnyba, nereikalaujanti jokio darbo.
Sine loco [s.l.] -pažod.be vietos; vieta nenurodyta [kur išleista knyga ir t.t.].
Sine nomine vulgus – bevardė minia.
Si tacuisses, philosophus mansisses – [Boecius] jei būtum tylėjęs, būtum likęs filosofas, t.y. niekas nebūtų pastebėjęs tavo kvailumo.
Sint ut sunt, aut non sint – tebūnie kaip yra, arba visiškai nereikia.
Sit mens sana in corpore sano – tebūnie sveikas protas sveikame kūne.
Sit tibi terra levis! – tebūnie tau lengva žemė! [posakis laidotuvių prakalboje ir antkapių įrašuose].
Sit venia verbo – [Plinius Jaunesnysis] tebūnie leista pasakyti.
Si vis pacem, para bellum – jei nori taikos, renkis karui.
Sol lucet omnibus – saulė šviečia visiems.
Somnus est imago mortis – miegas – mirties atvaizdas; miegas panašus į mirtį.
Spiritus movens -pažod.judanti dvasia; organizatorius.
Sponte sua, sine lege – [Ovidius] savo noru, be įstatymo.
Status belli – karo stovis.
Status in statu – valstybė valstybėje.
Status quo – dabartinė padėtis; ta pati padėtis.
Stultorum infinitus est numerus – kvailių skaičius begalinis.
Stultorum plena sunt omnia – [Cicerone] kvailių visur pilna.
Stultus stulta loquitur – [Euripides] kvailas kvailai ir kalba.
Stultus tacebit, pro sapiente habebitur – kai kvailas tylės bus laikomas išminčium.
Sua cuique fortuna in manu est – kiekvienas savo likimą laiko rankoje; žmogaus laimė nuo jo paties pareina.
Sua sponte – sava valia; laisvu noru.
Summa cum laude – su aukščiausiu pagyrimu.
Summa summarum – [Plautus]pažod.sumų suma; iš viso; galų gale; galutinis susumavimas.
Summis labris venire – [Seneca] nepagalvojus pasakyti.
summotis arbitris – [Livius] pašalinus liudininkus; be liudininkų.
Sustine impetum irae – [Seneca] suvaldyk pykčio priepuolį.
Sustine quas proximi parvas molestias intulerint – iškentėk tuos mažus nemalonumus, kuriiuos padarė artimieji.
Tabula ex naufragio – [Cicerone] lenta, išlikusi paskendus laivui, t.y. paskutinė viltis.
Tabula rasa – švari lenta; švarus lapas; neliestas dalykas; vaiko siela.
Taceat de Achille, qui non est Homerus – tenekalba apie Achilą, kas nėra Homeras, t.y. apie svarbius, didžius dalykus galima kalbėti tik su reikiamu išmanymu.
Tacere opinor esse optimum – [Ennius] aš manau, kad geriausia – tylėti;plg. liet.tyla – gera byla.
Tacitis senescimus annis – [Ovidius] mes nejučiomis senstame.
Talis pater, talis filius – toks tėvas, toks ir sūnus.
Talus Achillis – Achilo kulnas, t.y. silpna, pažeidžiama vieta.
Tandem aliquando – pagaliau kada nors.
Tantaene animis caelestibus irae? – [Vergilius] nejaugi toks didelis dievų pyktis?
Tantum quantum – tiek, kiek.
te hominem esse memento – atsimink, kad esi žmogus.
Tempora mutantur et nos mutamur in ilis – laikai keičiaisi, ir meskartu keičiamės.
Tempori parcendum – laiką reikia taupyti.
Tempus vulnera sanat – laikas gydo žaizdas.
Terra incognita -pažod.nežinoma žemė; neištirta sritis; nesuprantamas dalykas.
Tertius gaudens – trečias diaugiasi, t.y. du pešasi, trečias laimi.
Timeo Danaos et dona ferentes – [Vergilius] bijau danajų [graikų], net ir dovanas nešančių [įspėjimas dėl galimos klastos].
Tot homines, tot sententiae – tiek žmonių, tiek ir nuomonių.
Trahit sua quemque voluptas – [Vergilius] kiekvieną traukia savas pomėgis.
Trahimur omnes laudis studio – [Cicerone] visi mes trokštame šlovės.
Tuas litteras exspecto – [Cicerone] laukiu tavo laiško.
Ubi fumus, ibi ignis – kur dūmai, ten ir ugnis.
Ubi lex, ibi poena – kur įstatymas, ten ir bausmė
Ulcus tangere – [Terentius] paliesti skaudamą vietą.
Ultima ratio – paskutinis argumentas; paskutinė priemonė.
Ultimum refugium – paskutinis prieglobstis.
Ultra posse nemo obligatur – niekas neįpareigojamas daryti tai, ko negalima.
Una voce – [Cicerone] vienbalsiai; vienu balsu.
Unde venis et quo tendis? – [Horacius] iš kur ateini ir kur eini? [taikoma ne tik atskiram asmeniui, bet ir filosofinėms bei kt. teorijoms, kurių siekimai neaiškūs, abejotini ar net kenksmingi].
Unus pro omnibus, omnes pro uno – vienas už visus, visi už vieną.
Usus est tyrannus – [Horacius] paprotys yra despotas, t.y. paprotį sunku nugalėti.
Utile dulci miscere – [Horacius] naudingumą sujungti su malonumu.
Ut infra – kaip nurodyta toliau [knygoje].
Uti, non abuti – naudotis, bet neišnaudoti.
Ut sementem feceris, ita metes – [Cicerone] kaip pasėsi, taip ir pjausi; ką pasėsi, tą ir pjausi.
Ut supra – kaip nurodyta anksčiau [knygoje].
Uxori nubere suae – [Martialis] būti savo žmonos žmona, t.y. būti savo žmonos pastumdėliu.
Vade foras! – [Plautus] eik šalin!
Vade mecum – eik su manim; informacinė knyga; žinynas; kelionių vadovas.
Vae victis! – vargas nugalėtiesiems!
Vale! ; Valete! – lik sveikas! ; likite sveiki!
Vanitas vanitatum et omnia vanitas – tuštybių tuštybė ir viskas tuštybė (Biblijos žodžiai, priskirti Saliamonui), t.y. žemiškieji dalykai yra beverčiai.
Veni, vidi, vici – atėjau, pamačiau, nugalėjau [Julius Caesar]
Verba docent, exempla trahunt – žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia.
Vide cui fide – žiūrėk, kuo pasitiki, t.y. ne kiekvienu pasitikėk.
Video lupum – matau vilką; vilką minim, vilkas čia.
Video meliora proboque, deteriora sequor – kas gera, matau ir pritariu, bet pasiduodu blogiui [Ovidius]
Vincent, qui se vincent – nugalės tas, kuris save nugalės.
Vox populi, vox dei – liaudies balsas – dievo balsas, t.y. liaudies balsas – aukščiausioji valia.