KONSTITUCINIO TEISMO POSAKIAI

PRANCŪZIŠKI POSAKIAI VARTOJAMI KONSTITUCINIO TEISMO AKTUOSE

Travaux préparatoires – parengiamieji darbai.
Raison d’être – pagrindas; esmė; prasmė; paskirtis.

LOTYNIŠKI POSAKIAI VARTOJAMI KONSTITUCINIO TEISMO AKTUOSE

A priόri – iš anksto; nepatikrinus faktų; nepriklausomai nuo patirties (spręsti, daryti išvadą).
Ad hoc – konkrečiai situacijai; tik šiuo atveju; tik šį kartą.
Auctoritáte ratiónis – argumentavimo galia.
Audiátur et áltera pars – tebūnie išklausyta ir antroji pusė.
Condítio sine qua non – būtina sąlyga; sąlyga, be kurios neįmanoma ką pradėti.
De facto – faktiškai; iš tikrųjų.
De iure – teisiškai; pagal teisę.
De lege ferenda – pagal būsimus įstatymus.
Erga omnes – dėl visų; visiems.
Ex ante – iš anksto.
Ex lege – pagal teisę; pagal įstatymą.
Ex nunc – nuo dabar; ateityje.
Ex offício – pagal pareigas.
Ex post facto – po fakto.
Expréssis verbis – aiškiais žodžiais; tiesiogiai.
Impossibílium nulla obligátio est – niekas neįpareigojamas daryti to, kas neįmanoma.
Inter alia – be kita ko.
Ipso – pats savaime.
Ipso facto – pačiu faktu; dėl to; savaime.
Ipso iure – pačia teise; pagal įstatymą; dėl įstatymo.
Ius cόgens – imperatyvi norma.
Jus sánguinis – kraujo teisė (vaikų, kurių tėvai yra valstybės piliečiai, pilietybės teisė).
Jus soli – žemės teisė (vaikų, gimusių tam tikros valstybės teritorijoje, pilietybės teisė).
Lacúna legis – teisinio reguliavimo spraga.
Lex benígnior retro agit – įstatymas, pagerinantis subjektų padėtį, turi grįžtamąją galią.
Lex generalis – bendrasis įstatymas.
Lex non cogit ad impossibília – teisės aktais negalima reikalauti neįmanomų dalykų.
Lex retro non agit – įstatymas neturi grįžtamosios galios.
Lex specialis – specialusis įstatymas.
Mutátis mutándis – su būtinais (atitinkamais) pakeitimais.
Nemo iudex in própria causa – niekas negali būti teisėju savo byloje.
Non bis in idem – negalima dukart bausti už tą patį teisės pažeidimą.
Nulla poena sine lege – nėra bausmės be įstatymo.
Nullum crímen sine lege – nėra nusikaltimo be įstatymo.
Onus probándi – įrodymo našta, pareiga įrodyti.
Pacta sunt servánda – sutarčių reikia laikytis.
Per definitionem – pagal apibrėžimą.
Per se – pats savaime.
Res iudicáta – teismo galutinai išspręstas klausimas, t. y. draudimas pareikšti tapatų ieškinį.
Restitútio in íntegrum – visiškas teisių atkūrimas.
Supréma potéstas – aukščiausia galia, t. y. tautos suverenitetas.
Ubi ius – ibi remédium – suteikus teisę, turi būti suteikta ir jos gynimo priemonė.
Ultra vires – viršijant įgaliojimus.
Volens nolens – noromis nenoromis.