Nemokamos sutartys

Čia galite rasti Jums reikalingų sutarčių ir susitarimų projektų lietuvių ir rusų kalbomis.

Nr.1

1.1 ĮSIPAREIGOJIMAS GRĄŽINTI SKOLĄ 

 (Įsipareigojimo surašymo data ir vieta)

Aš, ________________________________________, a/k _____________________, adresas:     __________________( toliau — Skolininkas) pareiškiu, kad  pasiskolinau _________ Lt  iš ______________ a/k ________________ ( toliau — kreditorius ).   

  Aš Skolininkas , __________________, a/k ________________, įsipareigoju grąžinti Kreditoriui skolą dalimis per ____ mėnesių nuo šio įsipareigojimo pasirašymo dienos.    Skolininkas                                                     __________________  

  1.2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ВЕРНУТЬ ДОЛГ 

 (Дата и место написания обязательства)

Я,                  ________________________________________, личный код _____________________, адрес:__________________( далее — Должник) заявляю, что  отдолжил _________ Lt  у ______________ личный код ________________ (далее — кредитор).   

  Я Должник, __________________, личный код ________________, обязуюсь вернуть Кредитору долг по частям в течение ____ месяцев с даты подписания этого обязательства.    Должник                                                        __________________  

Nr.2
2.1 NEATLYGINTINĖ TIKSLINĖS PASKOLOS SUTARTIS
20__ m. ________ m.  __ d.
  _______________                                                                (sudarymo vieta)  
1. Aš, _____________________, asmens kodas _____________________, gyvenamoji vieta: _____________________ pasiskolinau iš _____________________, a/k ___________________, pinigų sumą, kuri lygi ________Lt (_______________litų). Šios paskolos tikslas: _______________________________ .  
2. Visą ________Lt (_______________ litų) Skolininkas turi gražinti Kreditoriui per _______________, skaičiuojant terminą nuo šios sutarties sudarymo dienos.  
3. Ši sutartis sudaryta 2(dvejais) egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai ir įsigalioja nuo jos pasirašymo momento.
SKOLININKAS ____________________        _________________________       ___________________                                                                 (parašas)                                          (vardas, pavardė)  
KREDITORIUS   ____________________        _________________________       ___________________                                                                 (parašas)                                          (vardas, pavardė)      
2.2 СОГЛАШЕНИЕ БЕЗПРОЦЕНТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ССУДЫ
 
20__ год ________ месяц  __ день
  _______________                                                                 (место составления)
1. Я, _____________________, личный код _____________________, место жительства: _____________________ отдолжил у _____________________, личный код ___________________, сумму денег, равную ________Lt (_______________литов). Цель этой ссуды: _______________________________ .
2. Всего ________Lt (_______________ литов) Должник должен вернуть Кредитору в течение_______________, считая термин с дня составления этого соглашения.
3. Этот договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из сторон и  вступает в силу с момента его подписания.    
ДОЛЖНИК     ____________________        _________________________       ___________________                                                                 (подпись)                                          (имя, фамилия)  
КРЕДИТОР   ____________________        _________________________       ___________________                                                                 (подпись)                                          (имя, фамилия)  

Nr.3

3.1 PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE SKOLOS GRĄŽINIMO SUTARTIES

 

20__ m. ________ m.  __ d.

  _______________                                                                (sudarymo vieta)

1.Jeigu per skolos grąžinimo laikotarpį pasikeis Lietuvos Respublikos nacionalinė valiuta, tai  skola bus skaičiuojama tokiu santykiu, koks buvo paskolos suteikimo dieną.

2. Jeigu skolininkas laiku negrąžins visų pinigų, jam bus skaičiuojami ___proc. delspinigiai už kiekvieną praleistą dieną.

3. Dėl  skolos grąžinimo sutarties  papildymo šalys susitaria laisva valia.

4. Šis susitarimas yra neatsiejama  Skolos grąžinimo sutarties Nr. ___, kuri tarp šalių buvo sudaryta ______________________________, dalimi.

Šalys:

Paskolos davėjas: ________________                        Paskolos gavėjas: ________________

3.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ К  ДОГОВОРУ ВОЗВРАТА ДОЛГА

 

20__ год________ месяц  __ день

  _______________                                                                (место составления)

1.Если в период погашения задолженности изменится национальная валюта Литовской Республики, то долг будет исчисляться в таком соотношении, какое было  в день предоставления ссуды.

2. Если должник вовремя не вернет все деньги, ему будет нассчитываться ___проц. пеня за каждый пропущенный день.

3. Из-за дополнения договора возврата долга стороны договариваются добровольно.

4. Это соглашение является неотъемлемой частью договора возврата долга Nr. ___, который между сторонами был составлен______________________________.

Стороны:

Кредитор: ________________                        Заемщик: ________________  Nr.4                          

               4.1 PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS  

20__ m. ________ m.  __ d.

_______________                                                              (sudarymo vieta)   __________________,  įm/k ____________________, adresas___________________,   atstovaujama direktoriaus (-ės) ___________________________, ir   Klientas ________________________________ ,  a/k ……………………………, adresas____________ .

                   I. SUTARTIES OBJEKTAS

                      1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja pagal Kliento užsakymą suteikti paslaugą, atlikti: ________________________, o Klientas įsipareigoja už šią paslaugą sumokėti.                                                                                                                                                                                              

                   II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3. Paslaugų Teikėjas įsipareigoja:

3.1. atlikti paslaugą  per  30 darbo dienų;

3.2. Paslaugos teikėjas veikia laikydamasis nusistovėjusios  atitinkamos profesijos             standartų.

3.3 Paslaugų teikėjas neatsako už neįvykdytą darbą (paslaugą) jei darbas buvo neatliktas, dėl             užsakovo (kliento) kaltės.

3.4 Paslaugų teikėjas neatsako už terminų praleidimą, jei nespėjami atlikti darbai yra dėl              užsakovo kaltės.

4. Klientas įsipareigoja:

4.1. teikti reikalingus duomenis ir informaciją paslaugai atlikti. 4.2.už  suteiktą  paslaugą    užsakovas  privalo  apmokėti grynais pinigais pagal sąskaitą faktūrą.  

                   III. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS IR NUTRAUKIMAS

5. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

6. Sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu ir vadovaujantis įstatymu.  

IV. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS         

 7. Sutartyje neaptartos sąlygos sprendžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio             kodekso straipsnių nuostatomis.

8. Sutarties pakeitimai ir papildymai įforminami šalių susitarimu.

9. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

10. Ginčai dėl šios sutarties sprendžiami derybų būdu, o nesusitarus – įstatymų nustatyta tvarka.

                        Sutarties šalių parašai

  Klientas   ________________                                                      _______________                                                        ­­­­______________________        pareigos                                                                                        parašas                                                                                                 vardas ir pavardė  

Paslaugos teikėjas   ________________                                                      _______________                                                        ­­­­______________________       pareigos                                                                                         parašas                                                                                                  vardas ir pavardė                                           

               4.2 ДОГОВОР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

20__ год ________ месяц.  __ день

_______________                                                              (место составления)     __________________,  код фирмы ____________________, адрес___________________,   представлена директором ___________________________, и   Клиент ________________________________, личный код ……………………………, адрес____________ .

                   I. ОБЪЕКТ ДОГОВОРА

                        1. Предъявитель услуг обязуется по заказу Клиента предоставить услугу, выполнить: ________________________, а  Клиент обязуется за эту услугу заплатить.                                       

                   II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА

 3. Предъявитель услуг обязуется:

3.1. выполнить услугу  за 30 рабочих дней;

3.2. Предъявитель услуг действует в соответствии со стандартами установленной  соответствующей профессии.

3.3 Предъявитель услуг не несет ответственности за невыполненную работу (услугу), если работа не была выполнена по вине заказчика (клиента).

3.4 Предъявитель услуг не несет ответственности за пропуск терминов, если не успевает вовремя сделать работу по вине заказчика.

4. Клиент обязуется:

4.1. предоставлять  необходимые документы и  информацию для выполнения услуги.

4.2. за предоставленную услугу  заказчик должен заплатить наличными по счету-фактуре.  

                   III. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРЕКРАЩЕНИЕ

 

5. Cоглашение вступает в силу со дня подписания и действительно до выполнения договорных обязательств.

6. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и руководствуясь законом.  

IV. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА     

 7. В договоре необсужденные условия решаются руководствуясь установками статей гражданского кодекса Литовской Республики.

8. Изменения и дополнения договора оформляются по соглашению сторон.

9. Договор составляется в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

10. Споры из-за этого договора решаются во время переговоров, а когда имеются разногласия – в соответствии с законом.

                        Подписи сторон договора

  Клиент   ________________                                                      _______________                                                        ­­­­______________________        должность                                                                                                        подпись                                                                                                  имя и фамилия   Предъявитель услуг ________________                                                      _______________                                                        ­­­­______________________       должность                                                                                    подпись                                                                                               имя и фамилия

 Nr.5 

5.1 KOMPIUTERIO IR MONITORIAUS  PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS
 
Sudarymo vieta, data  (Nr…..) 
 1. Sutarties šalys
 
  1.  ____________________________( toliau — Pardavėjas ) ir
  2. _____________________________(toliau — Pirkėjas) sudarė šią pirkimo-pardavimo sutartį: 
 1. Sutarties objektas ir kaina
 
  1. Šia sutartimi Pardavėjas perleidžia Pirkėjo  nuosavybėn:
2.1 Monitorių ir kompiuterį, kurio techninė specifikacija yra:
2.1.1 Procesorius    ___________________
2.1.2 Pagrindinė plokštė _______________
2.1.3 Operatyvinė atmintis _____________
2.1.4 Kietasis diskas __________________
2.1.5 FDD įrenginys  __________________
2.1.6 Vaizdo plokštė __________________
2.1.7 Korpusas _______________________
2.1.8 Kontroleris ______________________
2.1.9 Gamintojas: _____________________
2.2 Kompiuterinę pelę ir klaviatūrą _______
2.3 Kompiuterines kolonėles _____________
2.4 Kaina už 2.1 – 2.3 punktuose nurodytas prekes iš viso yra ___________.
 1. Priėmimas — perdavimas
     2.1 – 2.3 punktuose nurodytos prekės perduodamos sudarant priėmimo-perdavimo aktą.
 1. Kitos sąlygos
4. 1 Pardavėjas  patvirtina, kad Pirkėjas su juo pilnai atsiskaitė prieš sutarties pasirašymą.
4.2 Pirkėjas patvirtina, kad kompiuteris ir kiti įrenginiai yra veikiantys, ir dėl jų pretenzijų neturi.
4.3 Kartu su sutartimi perduodamas ir garantinio aptarnavimo talonas ir kompiuterio įsigijimą patvirtinantys dokumentas ar jo kopija.
PARDAVĖJAS                                                                                      PIRKĖJAS__________________________                                             ____________________________
  
5.2 ДОГОВОР ПОКУПКИ-ПРОДАЖИ КОМПЬЮТЕРА И МОНИТОРА
 
Место составления, дата  (Nr…..)
                                                                
 
 1. Стороны договора
 
  1.  ____________________________( далее — Продавец
  2. _____________________________(далее — Покупатель)заключили этот договор купли-продажи: 
 1. Объект договора и цена
 
  1. По этому договору  Продавец передает в собственность Покупателя:
2.1 Монитор и компьютер, техническая спецификация которого
2.1.1 Процессор    ___________________
2.1.2 Материнская плата _______________
2.1.3 Оперативная память _____________
2.1.4 Жесткий диск __________________
2.1.5 FDD оборудование __________________
2.1.6 Видеокарта __________________
2.1.7 Корпус _______________________
2.1.8 Контроллер ______________________
2.1.9 Производитель: _____________________
2.2 Компьютерная мышь и клавиатура _______
2.3 Компьютерные колонки _____________
 
2.4 Цена за в 2.1 – 2.3 пунктах указанные товары всего составляет ___________.
3. Прием-передачи В 2.1 – 2.3 пунктах указанные товары передаются  по акту приема-передачи.
4. Другие условия
4. 1 Продавец  подтверждает, что Покупатель с ним  полностью  рассчитался перед подписанием договора.
4.2 Покупатель подтверждает, что компьютер и другие устройства работают, и из-за них претензий нет.
4.3 Вместе с договором передается и талон гарантийного обслуживания и документ либо его копия, подтверждающие приобретение компьютера.
Продавец                                                                                          ПОКУПАТЕЛЬ__________________________                                             ____________________________

Nr. 6

6.1 Skolos raštelis (skolos lapas, įmonė kreditorius)

Įmonė  ________________                                                                                        Nr.___________ Įmonės kodas __________   Skolininkas _______________________________ , a/k _____________________________ ,   gyv. adresu: ________________________________________________________________ ,   Skola:______________________________________________________________________,   Už paslaugą: ________________________________________________________________ ,   Įsipareigoju grąžinti iki: _______________________________________________________ .   Už kiekvieną  pradelstą dieną, iki bus sumokėta visą skolą sudarantį pinigų suma, mokama __(______) delspinigių.    Šios skolos administravimu, jeigu nebus atsiskaityta, ilgiau kaip 6 mėn., rūpinsis skolų išieškojimo bendrovė.     Skolininkas   ____________________________________                 _________________________                (vardas,pavardė)                                                                                                            (parašas)   ———————————————————————————————————————   Įmonė _________________                                                                                  Nr.__________ Įmonės kodas __________   Skolininkas _______________________________ ,   a/k___________________________ ,   gyv. adresu: _______________________________________________________________ ,   Skola:____________________________________________________________________,   Už paslaugą: _______________________________________________________________ ,   Įsipareigoju grąžinti iki: ______________________________________________________ .   Už kiekvieną  pradelstą dieną, iki bus sumokėta visą skolą sudarantį pinigų suma, mokama __(_____) delspinigių.    Šios skolos administravimu, jeigu nebus atsiskaityta, ilgiau kaip 6 mėn., rūpinsis skolų išieškojimo bendrovė.     Skolininkas   ____________________________________                 _________________________                (vardas,pavardė)                                                                                                            (parašas)

6.2 Фирма  ________________                                                                                        Nr.__________ Код фирмы __________   Должник _______________________________ , личный код _____________________________ ,   проживающий по адресу: ________________________________________________________________ ,   Долг:______________________________________________________________________,   За услугу: ________________________________________________________________ ,   Обязуюсь вернуть до: _______________________________________________________ .   За каждый день просрочки, пока не будет выплачена вся сумма денег, составляющая долг, платится __(______) пеня.    Об администрировании этого долга, если он не будет выплачен, более чем 6 месяцев., позаботится предприятие по взысканию долгов.     Должник ____________________________________                 _________________________                (имя, фамилия)                                                                                                            (подпись)   ———————————————————————————————————————   Фирма _________________                                                                                  Nr.__________ Код фирмы __________   Должник _______________________________ ,   личный код ___________________________ ,   проживающий по адресу: _______________________________________________________________ ,   Долг:____________________________________________________________________,   За услугу: _______________________________________________________________ ,   Обязуюсь вернуть до: ______________________________________________________ .   За каждый день просрочки, пока не будет выплачена вся сумма денег, составляющая долг, платится __(______) пеня.      Об администрировании этого долга, если он не будет выплачен, более чем 6 месяцев., позаботится предприятие по взысканию долгов.   .     Должник   ____________________________________                 _________________________                (имя, фамилия)                                                                                                            (подпись)

Nr. 7

7.1 PASLAUGŲ UŽSAKYMO SUTARTIS

20__ m. ________ m.  __ d.

_______________                                                              (sudarymo vieta)   __________________,  įm/k ____________________, adresas___________________,   atstovaujama direktoriaus (-ės) ___________________________, (toliau – Bendrovė) įsipareigoja teikti šias paslaugas:   , o   _____________________________, a/k _________________, adresas: ___________________,  (toliau-Užsakovas)   įsipareigoja sumokėti už suteiktas paslaugas.  

1.Užsakovas užsako šias paslaugas __________________________________________________ ir įsipareigoja Bendrovei sumokėti per 3 dienas, skaičiuojant nuo tada, kai šios paslaugos bus suteiktos  Užsakovui.  

2. Bendrovė įsipareigoja paslaugas teikti veikiant Užsakovo interesais, vadovaujantis protingumo ir sąžiningumo kriterijais.

3.  Įvykužius Užsakovo užsakymą , Bendrovė ir Užsakovas sudaro suteiktų paslaugų suteikimo-gavimo aktą.

Užsakovas       ____________________        _________________________       ___________________                                                               (parašas)                                          (vardas, pavardė)     Bendrovė      ____________________        _________________________       ___________________                                                               ( direktoriaus parašas)                         (vardas, pavardė)                                                                                                                 A.V.

7.2 ДОГОВОР ЗАКАЗА УСЛУГ

20__ год ________ месяц  __ день

_______________                                                              (место составления)   __________________,  код фирмы ____________________, адрес___________________,   представлена директором___________________________, (далее – Предприятие) обязуется предоставить эти услуги:   , а   _____________________________, личный код _________________, адрес: ___________________,  (далее-Заказчик)   обязуется заплатить за предоставленные услуги.   

1. Заказчик заказывает эти услуги __________________________________________________ и обязуется Предприятию заплатить за 3 дня, считая  с того момента, когда эти услуги будут предоставлены  Заказчику.  

2. Предприятие обязуется услуги предоставлять действуя в интересах Заказчика, руководствуясь критериями разумности и справедливости.

3.  Выполнив заказ Заказчика, Предприятие и Заказчик составляют акт предоставления-получения услуг.  

Заказчик      ____________________        _________________________       ___________________                                                               (подпись)                                          (имя, фамилия)     Предприятие      ____________________        _________________________       ___________________                                                               (подпись директора)                         (имя, фамилия)                                                                                                                A.V.  

Nr.8

 

8.1 SUSITARIMAS

 

Dėl skolos grąžinimo 

20__ m. ________ m.  __ d.

_______________                                                              (sudarymo vieta)   Kreditorius: ________________ a/k ___________________ gyv.vieta_______________ tel.nr._________________   ir Skolininkas: ________________ a/k ___________________ gyv.vieta_______________ tel.nr._________________   ______________________________________________________________ ( toliau — Kreditorius) iš vienos pusės, kaip viena šio susitarimo šalis, ir             ______________________________________________________________               ( toliau — Skolininkas) iš kitos pusės, kaip kita šio susitarimo šalis,   (toliau — Kreditorius ir Skolininkas kartu vadinamos Šalys)  sudarė šį susitarimą :  

1. Pagal šią sutartį Kreditorius pareiškia ir patvirtina, kad iki šios sutarties sudarymo yra paskolinęs Skolininkui __________________Lt, o Skolininkas  patvirtina, kad pasiskolino iš Kreditoriaus __________________Lt .

2. Šalys susitaria, kad Skolininkas grąžins Kreditoriui visą pinigų sumą __________________Lt, ne vėliau kaip iki 20__m. _________ mėn. __d., skaičiuojant nuo šio susitarimo sudarymo dienos.  

3. Jeigu per skolos grąžinimo laikotarpį pasikeis nacionalinė valiuta, tai  skola bus skaičiuojama tokiu santykiu, kurį nustatys Lietuvos bankas, bet visais atvejais, grąžintina suma negali būti mažesnė nei ____________Eur.

4. Skola grąžinama pagal skolos grąžinimo grafiką, kuris yra neatsiejama šio susitarimo dalis.

5. Šalys pasireiškia, kad susitarė  laisva valia, niekieno neįtakojami ir neskatinami.

Šalys:  

Kreditorius: ________________                        Skolininkas: ________________

8.2 СОГЛАШЕНИЕ 

Из-за возврата долга

20__ год ________ месяц  __ день

_______________                                                              (место составления)

Кредитор: ________________ личный код ___________________ место жительства_______________ номер телефона_________________ и Должник: ________________  личный код ___________________ место жительства _______________ номер телефона ________________ ______________________________________________________________ (далее — Кредитор) с одной стороны, как одна сторона этого соглашения, и             ______________________________________________________________               (далее — Должник) с другой стороны, как другая сторона этого соглашения, (далее — Кредитор и Должник вместе называются Сторонами)  составили это соглашение :

1. В соответствии с этим соглашением Кредитор заявляет и подтверждает, что до составления этого договора отдолжил Должнику __________________Lt, а Должник  подтверждает, что отдолжил у Кредитора __________________Lt .

2. Стороны договариваются, что Должник вернет Кредитору всю сумму денег__________________Lt, не позднее как до 20__года _________ месяца __дня, считая  со дня составления этого соглашения.  

3.Если в течение срока погашения задолженности изменится национальная валюта, то  долг будет рассчитываться в таком соотношении, которое установит Литовский банк, но во всех случаях, сумма к погашению не может быть меньше чем ____________Eur.

4. Долг возвращается  по графику возвращения долга, который является неотъемлемой частью этого соглашения.

5. Стороны заявляют, что договорились по свободной воле, на них никто не оказывал влияния и  не поощрял.

Стороны:

Кредитор: ________________                        Должник: ________________

 

Nr.9                                                                                      (Sudarymo data ir vieta)  

9.1 Skolos gražinimo grafikas

  Skolos gražinimo grafiką sudarė:   ________________________________________(toliau gali būti vadinama- Kreditorius) ir _____________________________________ (toliau  gali būti vadinama  – Skolininkas).                         Pagal šį skolos gražinimo grafiką Skolininkas įsipareigoja grąžinti Kreditoriui skolą _______Lt (________________), tokia  tvarka:

 1. Iki 20__m. ____ mėn. __d. Skolininkas gražina Kreditoriui ____Lt;
 2. Iki 20__m. ____ mėn. __d. Skolininkas gražina Kreditoriui ____Lt;
 3. Iki 20__m. ____ mėn. __d. Skolininkas gražina Kreditoriui ____Lt;
 4. Iki 20__m. ____ mėn. __d. Skolininkas gražina Kreditoriui ____Lt;
 5. Iki 20__m. ____ mėn. __d. Skolininkas gražina Kreditoriui ____Lt;
 6. Iki 20__m. ____ mėn. __d. Skolininkas gražina Kreditoriui ____Lt;
 7. Iki 20__m. ____ mėn. __d. Skolininkas gražina Kreditoriui ____Lt.Skolininkas ir Kreditorius susitaria:
 8. Jeigu Skolininkas neatlieka aukščiau  skolos gražinimo grafike nustatyto  dydžio mokėjimų daugiau, kaip __ dienas iš eilės, Kreditorius įgyja teise reikalauti Skolininko grąžinti visą sumą, nesilaikant skolos gražinimo grafiko, ir reikalauti sumokėti netesybas.
 9. Jeigu Skolininkas nesilaiko aukščiau  skolos gražinimo grafike nustatytų šalių susitarimu skolos gražinimo terminų, tai Kreditoriui Skolininkas moka __Lt dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo dienos, kada Skolininkas privalėjo įvykdyti prievolę Kreditoriui.
 10. Skolininkas turi teisę bet kada sumokėti visą Kreditoriui gražintina sumą.
 11. Skolininkas turi teisę gražinti Kreditoriui skolą, bet kokiomis dalimis, kurios negali būti mažesnės nei mėnesinės Kreditoriui  gražintinos sumos, išdėstytos  skolos gražinimo grafike. Mėnesinis gražintinos sumos perviršius užskaitomas į kitų mėnesių Skolininko Kreditoriui gražintinas sumas, užskaitymus atliekant nuo paskutinio skolos gražinimo grafike nurodyto punkto mažėjančia tvarka, atitinkamai mažėjant skolos gražinimo grafiko galiojimo laikotarpiui.
 12. Dėl svarbių aplinkybių, šalys abipusiu raštiškai išreikštu susitarimu, gali keisti skolos gražinimo grafike numatytus skolos gražinimo terminus.
 13. Visi pakeitimai ir papildymai sudaromi surašant vieną dokumentą, pasirašomą visų sandorio šalių.
 14.  Visi ginčai sprendžiami abipusiu sutarimu, o jeigu ginčų  nepavyksta išspręsti taikiai, tai teismine tvarka.
 15. KREDITORIUS                                                                                     SKOLININKAS

                                                                                      (Дата составления и место)

9.2 График погашения задолженности

График погашения задолженности составили: ________________________________________(далее можно назвать – Кредитор) и _____________________________________ (далее можно назвать – Должник).                       В соответствии с этим графиком погашения задолженности Должник обязуется вернуть Кредитору  долг _______Lt (________________), в таком порядке:

 1. До 20__года ____ месяца __дня Должник возвращает Кредитору ____Lt;
 2. До 20__ года ____ месяца __ дня Должник возвращает Кредитору ____Lt;
 3. До 20__ года ____ месяца __ дня Должник возвращает Кредитору ____Lt;
 4. До 20__ года ____ месяца __ дня Должник возвращает Кредитору ____Lt;
 5. До 20__ года ____ месяца __ дня Должник возвращает Кредитору ____Lt;
 6. До 20__ года ____ месяца __ дня Должник возвращает Кредитору ____Lt;
 7. До 20__ года ____ месяца __ дня Должник возвращает Кредитору ____Lt.Должник и Кредитор договариваются:
 8. Если Должник не делает выше в графике погашения задолженности установленных сумм платежей более, чем __ дней подряд, Кредитор приобретает право требовать у Должника вернуть всю сумму, не придерживаясь графика погашения задолженности, и требовать выплатить неустойку.
 9. Если Должник не придерживается выше в графике погашения задолженности установленных по соглашению сторон терминов погашения задолженности, то Кредитору Должник платит __Lt пеню за каждый день просрочки, считая с того дня, когда Должник должен был выполнить обязанность перед Кредитором.
 10. Должник имеет право когда-либо заплатить всю сумму задолженности Кредитору.
 11. Должник имеет право вернуть долг Кредитору, в любых частях, которые не могут быть меньше, чем месячные суммы погашения задолженности Кредитору, изложенные в графике погашения задолженности. Если ежемесячная сумма задолженности превышает установленную, сумма засчитывается в другие месяцы, считая от последнего пункта, указанного  в графике погашения задолженности в порядке убывания, соответственно уменьшается и срок действия графика погашения задолженности.
 12. Из-за важных обстоятельств, стороны по взаимному соглашению, выраженному в письменной форме, могут менять в графике погашения задолженности установленные термины возвращения долга.
 13. Все изменения и дополнения делаются составляя один документ, который подписывается всеми сторонами сделки.
 14.  Все споры решаются по взаимному согласию, а если спор не может быть решен мирным путем, то судебным путем.
 15. КРЕДИТОР                                                                                    ДОЛЖНИК